Press enter to see results or esc to cancel.

اعتصاب و تظاهرات در بازار تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

ای آزادی چه زندانها برایت کشیده ام، و چه زندانها خواهم کشید،و چه شکنجه ها تحمل کرده ام،و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد، اما خود را به استبداد نخواهم فروخت، من پرورده آزادی ام ، استادم علی است ، مرد بی بیم و بی ضعف و پرصبر ، پیشوایم مصدق ، مرد آزاد، مرد، که هفتاد سال برای آزادی نالید، من هر چه کنند، جز در هوای تو دم نخواهم زد. اما من بدانستن از تو نیازمندم ،دریغ مکن ، بگو هرلحظه کجائی ، چه میکنی، تا بدانم آن لحظه کجا باشم ، چه کنم …م.ج. آثار 2 خودسازی انقلابی ص 127 معلم شهید دکتر علی شریعتی

رژِیم خمینی با تخریب ایدئولوژیک انقلاب اسلامی از طریق تحمیل اصل ولایت مطلقه آخوندیسم ، به مردمی که حکومت عدل علی را طلب میکردند، کاخ استبداد خود را در کنار سعد آباد بنا کرد. انقلابی که دانشگاه سنگر آزادی آن بود و معلم شهیدش دکتر علی شریعتی، و مجاهد شهید و الگوی آن در مقاومت مهدی رضائی ، با تحمیل اصل ولایت به تمامی وعده ها و اهداف خود پشت کرد. رژیم خمینی با سانسور و کشتار و زندان و چماقداری خیابانی با مأمورین دولتی نفت خوار، مدعی گردید که رهبریت او باید بر تمام منطقه تحمیل شود. سرآغاز این ماجراجوئی موجب تجاوز صدام به جنوب ایران گردید و خمینی بر خلاف امکان صلح و قبول شرایط عادلانه جنگ را نعمت الهی خطاب کرد و 8 سال جنگ را ادامه داد. اقتصاد جنگی کشور را دچار بحرانهای اجناس کوپنی و سهمیه بندی شده نمود و در همین مقطع عده زیادی از کسبه که نشانی مهر نیز بر پیشانی داشتند، از طریق اشتراک صادرات و واردات با مافیای روحانی و نظامی به ثروتهای کلانی دست یافتند. اما سپاه و روحانیت بعد از مدتی رقابت واشتراک بهتر آن دیدیند که بازار را نیز از صحنه خارج کنند. اعتراض و عصیان طلا فروشها در سالیان پیش و امروز شورش بازار به خاطر صعود ارز خارجی و سقوط ارزش ریال ، تظاهراتی را در تهران موجب گردید که خامنه ای و احمدی نژاد احتمال آن را نمیدادند.اولین شعار و خواست عمومی انقلاب 57 آزادی بود ، و تز ولایت مطلقه آخوندیسم نیز به عنوان دشمن ایدئولوژیک این اصل ، با سازماندهی انواع دسته های چماقدار تحت نام حامی ولایت و سرباز گمنام ، این خواست مشترک اقشار مختلف مردم را به بند کشید. تحلیهای اکونومیستی مطلق گرایانه فضای سیاسی جامعه را آنچنان قالب بندی کرده بود که وقتی خمینی گفت خدا هم کارگر است ، حزب توده و اکثریت سازمان چریکهای فدائی خلق پیرو خط ضد امپریالیستی او شدند. و او با دمیدن بر نوای ضدیت با شرق و غرب به خصوص آمریکا احسان طبری راهم ناچار به نوشتن توبه نامه کرد.!! شعار تقدم نان و مسکن بر آزادی از سوی انقلابیون و روشنفکران چپ ، خمینی را نیز به تقلید از آنان واداشت بطوریکه ..در نطقهای خود برای تهییج مردم فریاد برآورد که ( آب و برق را مجانی خواهیم کرد به این حد قانع نشوید ..اتوبوس را مجانی می کنیم ..و .. ولی شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی سیاسی همچنان در زندان این هیاهو های تبلیغاتی و جنگ طبقاتی به بند کشیده شد. َمردم و نیروهای سیاسی معتقد به جنگ طبقاتی و تقدم نان بر آزادی نخواستند این حقیقت بدیهی را پذیرا شوند که هرگاه آزادی مفقود باشد و یا در بند و زنجیر مستبد، از عدالت هم خبری نخواهد بود.. در انقلاب مشروطه و در نهضت ملی به رهبری مصدق و انقلاب اسلامی بهمن 57 هدف محوری آزادی بود، و سایر خواست ها پسوند او محسوب میشدند. چونکه با استقرار آزادی به عنوان یک حق عمومی سازمان سیاسی دولت از طریق حکومتهای انتخابی و رقابتی با حضور همه گرایشها، توده مردم را به بلوغ سیاسی میرساند. و بلوغ سیاسی اکثریت مردم آنها را در مقابل دسیسه های استعمار و عمالش ارتجاع مسلح به بینشی و روشی میسازد که امکان فریب خوردن از سوی دشمن به راحتی مقدور نیست. نیم نگاهی به تاریخ سیاسی معاصر ما را بر آن میدارد که در هر سازماندهی و جنبش و قیامی اصل آزادی را هدف قرار دهیم. کارگران طی سالیان جداگانه برای افزایش مزد و بیمه اعتصاب و تظاهر می کنند و زنان برای حق پوشش و دانشچویان برای مسائل صنفی دیگر و امروز بازاریان برای گران شدن نرخ ارز …. نیم نگاهی به دوران 50 ساله تاریخ سیاسی ایران میتواند ما را از این خواب غفلت و پیش گرفتن تاکتیکهای غلط باز دارد. مشکلات جامعه ما محصول استبداد سیاسی است که به جز خود و عمالش هیچ حقی برای دیگران قائل نیست. آزادی در زندان است و لاجرم مردم دچار انواع مشکلات که از زندانی بودن آزادی ناشی میگردد. بنابراین بازاریان و دانشجویان و زنان و مردان همه باید یکصدا فریاد بر آورند …زنده باد آزادی مرگ بر اصل ولایت مطلقه آخوندیسم .. تنها در پرتو حاکمیت آزادی بر اساس حقوق شهروندی است که ما قادر خواهیم شد از نان و مسکن و بهداشت و آموزش نیز بهره مند شویم. امروز شاهدیم که چپ جهانی و وطنی با افتادن در همین دام مستضعف گرائی و نان و مسکن ولایت مطلقه ..بیشترین حمایت را از این مافیا به عمل آورده است. این حمایت ها به همان اندازه که رژیم سلطه گرای ولایت مطلقه را تقویت کرده است جبهه مردم به رهبری نیروهای آزادی خواه را دچار ضعف و تزلزل نموده، بطوریکه در این وانفسا ضد انقلاب فراری دچار خیال بازگشت سلطنت گردیده ، و حتی بر نیروهای ثابت قدم در مبارزه با شاه و شیخ پرخاش می کند. .

سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم سلام بر شهدا و مبارزین راه آزادی

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی …مهرماه 1391 برابر با اکتبر 2012