نگرشی به مفهوم ارتجاع غالب و مغلوب در تاریخ سیاسی ما