مأمورین اعزامی دیکتاتوری آخوندیسم به خارج کشور اپوزیسیون نیستند.

2015-04-28 ، اطلاعیه ها