گفتمان “مصطلح جنبش اصلاح دینی” در تضاد با کارزار ایدئولوژیک اصلاح اندیشه دینی است

2017-01-11 ، اطلاعیه ها