دموکراسی ، اکثریت مردم،و انتخابات در قاموس دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2017-04-24 ، اطلاعیه ها