برای تحریم جدی انتصابات مافیای ولایت مطلقه مردم باید به ابزارتحریم مسلح شوند.

2017-05-15 ، اطلاعیه ها