ناتوانی و نا آگاهی اکثریت مردم موجب بازسازی و بازتولید استبداد میشود

2017-05-20 ، اطلاعیه ها