انتصاب آخوند روحانی به عنوان رئیس جمهور ناشی از پاسیویسم سیاسی مردم است.

2017-05-25 ، اطلاعیه ها