برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

یار خیابانی من

یار خیابانی من

با من وهم رأی منی

در زیر باتوم و چماق یاور و

همراه منی

گم شده رأی من و تو

تو انتخابات سیاه

دشمن خاشاک و

خسند

بسیج و ناجا و سپاه

زنجیر و چاقو می کنه

صورت و زخمی

وکبود

چشم داره عادت میکنه

به گاز اشک آور و دود

رأی من و تو

نتونست زنجیر ها رو پاره کنه

مشت گره کرده ما

میهن آزاد می

کنه

یار خیابانی من

با من و هم رأی منی

در زیر باتوم و چماق

یاور و همراه منی

رسانه ی ملی ما

کذب تموم خبرهاش

دروغ و

نیرنگ و فریب

حرف تموم مجری هاش

صورت زشت دیکتاتور

سانسور و

وحشت و ترور

دولت تزویر و فساد

محمود احمدی نژاد

از هموطنی آزادیخواه. عباس علی آبادی