برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

تحریم حقوقی تعدادی از مافیای آخوندیسم

تحریم حقوقی تعدادی از مافیای آخوندیسم باید به فراخوانی سران این رژیم در دادگاه بین المللی منجر شود

بسم الله الرحمن الرحیم

رژیم مافیائی ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم با گسترش موج اعتراضات در داخل و خارج ، در بحرانی پر از ابهام فرورفته است. کشورهای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات از طریق معامله های کلان با مافیای آخوندیسم، جبهه مقاومت سازمان یافته و غیر متشکل مردم ایران را در مقاطع مختلف نادیده انگاشته است. و مافیای ولایت مطلقه نیز با تشحیص این طمع و آزمندی به خصوص اروپا و روس و چین ، با اخذ قرار داد های کلان خنثی و منتظر نگاه داشته است. در این میان آمریکا در تحت رهبری جمهوریخواهان و دموکراتها در تأسی به اروپا در صف انتظار، روزشمار زمانی بود، که خاتمی رویاروی آنها ظاهر گردد. اما این سیاست انتظار از سوی آمریکا، متحدین اروپائی و روسی و چینی اش را برای اشغال بازار ایران بدون رقیب گذاشته بود. تا اینکه ولایت مطلقه آخوندیسم با لو رفتن پروژه های پنهانیش ثوسط سازمان مجاهدین ، ناچار شد که از نیات شوم و سلطه گری ارتجاعی اش پرده بردارد. و خواب دیپلماسی غنوده در مصلحت های رنگارنگ نفت ارزان و بازار پر مشتری را به هم زند، و چرتشان را پاره کند..!! آمریکا که کمترین سهم را در این بازار عکاظ رژیم داشت با رهبریت دموکراتها، بر صراحت خود در دیپلماسی اش افزود ، بطوریکه عده ای از رقبای اروپای و چینی و روسی اش ، نیز با او هم آوا شدند.سرانجام این نزدیکی ها اروپا و آمریکا و همراهی در خفای روس و چین، دولت آمریکا را به برداشتن گامی واداشت که بایستی خیلی پیش از این اقدام میکرد. برای این دولتها مشخص شده است که این رژیم تنها از دو امکان و توانائی برخوردار است. 1. پول نفت و گاز 2 نیروی سرکوب و سانسور و ترور . با توجه به محکومیتهای پیاپی کارنامه ضد حقوق بشری این رژیم در مجامع بین المللی ، انتظار مردم ایران و نیروهای سیاسی برخاسته از این مردم از دولتهای غربی و مجامع بین المللی این بود که سران این رژیم با قاطعیت محکوم و برای پاسخگوئی مورد خطاب قرار گیرند. اما سیاست انتظار و نوازش با توصیه دو عضو شورای امنیت، فرصتهای بسیاری در مقاطع تعیین کننده در اختیار رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم گذاشت. بطوریکه پاسدار احمدی نژاد با اتکا به این حمایت، خطاب به دولتها و سازمانهای بین المللی ، اعلام کرد ( آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطع نامه دانتان پاره شود ) با توجه به این مجموعه فرافکنی های پاسدار احمدی نژاد، و مانورهای از موضع ترس و درماندگی ولی فقیه، در مقابل خیزشها و جنبشهای نسل دوم ، تحریم حقوقی تعدادی از این مافیای حاکم حداقل پتانسیل برای گسترش جنبش و مقاومت عمومی را دارد. برای اعتلای حداکثر جنبش آزادی خواهانه در مقابله با این نظام مافیائی ، سران این رژیم بایستی بر اساس کارنامه ضد حقوق بشری خویش به دادگاه لاهه فراخوانده شوند. این فراخوان همان میخ نهائی است بر تابوت ولایت مطلقه. نهضت تشیع علوی در تمامی بیانیه های خود بر این خواست تأکید کرده، و مردم ایران را توانا به برگزاری یک رفراندوم جهت تعیین تکلیف این رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی میداند. این توانائی مردم در مقاطع مختلف با توجه به ابعاد وسیع از سرکوب و سانسور به میدان آمده است. اما در همان زمان نظام ولایت با اخذ قرار دادی و اعزام واسطه ای پنهان و آشکار به تدارک یک سرکوب وسیعتر پرداخته و با قلع و قمع جنبش بار دگر آن را به بند کشیده است.با این فاکتور جدید از سوی دیپلماسی آمریکا امید بر آن است که نیروهای سیاسی در داخل و خارج ضمن حمایت از این اقدام ، به دنبال تدارک پروژه ای باشند که پرونده جنایت و ترور و سانسور سران نظام به دادگاه های بین المللی سپرده شود. و برای تعیین تکلیف نهائی طرح رفراندوم و سپس انتخابات تحت نظارت نهاد های بین المللی به عنوان خواست همگانی و ملی به اجرا گذاشته شود. مردم ایران قادرند در یک صحنه خالی از سانسور و ترس ، اراده ملی خود را با انتخاب نظامی دموکراتیک به نمایش گذارند. همین توانائی های کمی و کیفی مردم ایران است که دیکتاتورها از تبار شاه و شیخ را با سازماندهی انواع نیروهای سرکوب میداندار کرده است. ما با حمایت از این اقدام دولت آمریکا از دولتهای اتحادیه اروپا نیز میخواهیم که با ارائه لیستی کاملتر با آمریکا همراه شوند.

نهضت تشیع علوی —– مهر ماه 1389 برابر با سپتامبر 2010