Press enter to see results or esc to cancel.

بهار عید طبیعت است و آزادی عید انسانها

بسم الله الرحمن الرحیم

سال 1389 دسالی که با قیامهای پیاپی نسل جویای آزادی به پایان رسید، اما زمستان سرد و سوزان استبداد سیاه ولایت مطلقه آخوندیسم کماکان بر تخت قدرت سوار است. همانطور که در طبیعت تا زمستان سپری نشود ، موکب بهاری از راه نمیرسد، در جوامع تحت سلطه استبداد نیز همین قانون حاکم است. ملت ایران با آفرین جنبش سبز و قبل از آن جنبشهای 30 خرداد و 18 تیر، به دنبال همین هدف یعنی عید آزادی است. در قاموس فرهنگ لغت استبدادیان صاحب تاج و عمامه، مردم باید تنها در عید طبیعت شاد بوده و به همدیگر تبریک و تهنیت گویند. هرچند که همین شادی اندک را که باعث گردهم آئی مردمی میشود نیز برای قدرت لجام گسیخته خود به فال بد میگیرند. سنتها در تاریخ سیااسی یک ملت چنانچه با نوآوریها بازسازی نشده، و از دینامیسم آزادی و آگاهی برخوردار نباشند، مراسمی تکراری میشوند که حتی مستبدین نیز در انجام آن خود را کاندید و یا پهلوان و وارث آن سنت تلقی میکنند. سنت عید و مراسم رایج این دگرگونی فصول در جغرافیای طبیعی ایران نیز باید، به قوه تغییر سرنوشت سیاه زمستانی به فصل آزادی تبدیل گردد. اما مستبدین حاکم و عمال او در خارج و داخل، همانطور که مدعی هستند دین و فرهنگ مردم در سرنوشت سیاسی آنها دخالتی ندارد، بهار طبیعت را نیز در پیشگوئی بهار آزادی سانسور میکنند. از سانسور های رایج آنها ، ممنوعیت تحلیل و نقد این سنتهاست. ما با توجه به تجربه سایر ملتها بر این امر آگاهی داریم که چنانچه سنتهای دینی و ملی ، نقد و پالایش نگردند،تنها مستبدین و مرتجعین از وجود آنها در تاریخ استفاده میکنند. بنابراین جنبش سبز با همیاری نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور ، بایستی تدارک بهار آزادی را سازمان دهد. در آن کشوری که قلم ها شکسته و زبانها بریده میشود، و از نسل حماسه آفرین آن قبرستانهای چون خاوران برپا میگردد، نباید تنها به انتظار تغییر فصول و مراسم حاصل از این تغییر بود. تغییر تقدیر ما به میزان آگاهی و پذیرش مسئولیتی است که امروز و دیروز و فردا ها با مسئولیت و عمل گره خورده است. ما برای این تغییر یعنی برکناری دیو سیاه و زمستان تیره ولایت مطلقه آخوندیسم، از سازمان ملل و مراجع ذیصلاح میخواهیم که به مانند قذافی دیکتاتور لیبی، این حاکمیت را در مهار تحریم و خلع سلاح قرار دهند، تا مردم ایران قادر به تغییر سرنوشت خود گردند .

سلام بر آزادی سلام بر شهدای راه آزادی

نهضت تشیع علوی —– اسفند ماه 1389 برابر با مارس 2011