شورش و عصیان مظلومین بر علیه ظالمین حاکم بدون شک ظالمان حاکم را سرنگون خواهد کرد

شورش و عصیان مردم و مبارزه سالیان جریانهای آزادیخواه با پذیرش ریسک فدای جان ، اینک همه ایران را به خیانها کشانده با رهبری زنان شجاع و این آمدن مردم وعده سرنگونی دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم است

کشتار بی صدای کولبران و کشتن خانم مهسا توسط پاسداران دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

رزیم کشتار و جنایت آخوندیسم با مصادره یک انقلاب مردمی آنهم در حوزه رهبری به مدت 40 و اندی سال است که ایران را قبرستان برای هر آزادیخواهی کرده است.

سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

سی و چهار سال از کشتار زندانیان سیاسی می گذرد و با اتوجه به محکومیت جهانی این کشتار و محکومیت عواملش در دادگاه های بین المللی ..دولت های لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی همچنان در سازش و نوازش این مافیا هستند