آتشفشان انقلاب مردم به سرعت دودمان دیکتاتوری آخوندیسم را در شعله های سرکش خود نابود خواهد کرد

تجربه بر آمده از شورش و قیام آبان 98 اینک در مسیر سرنگونی دیکتاتوری ولایت، به سرعت پیش میرود و دیکتاتوری آخوندیسم راهی جز تسلیم شدن ندارد

تجربه شورش و قیام آبان اصل تقدم حقوق سیاسی بر حقوق اقتصادی

در تاریخ سیاسی مدرن ما با حضور گرایشهای چپ گفتمان حمایت از زحمتکشان جانشین حمایت از آزادی و آزادی خواهان شد. اما تجربه ثابت می کند که در ایران اول باید حقوق سیاسی تامین شود

حمایت بین المللی کارساز از مردم ایران در قبال دیکتاتوری آخوندیسم

امروز مردم ایران به خصوص نسل جوان که ماهیت ضد اسلامی و ضد آزادی آخوندیسم را در تجربه 40 ساله شاهد بوده آند چهل و اندی روز است که وارد میدان شده اند …این قیام و انقلاب باید توسط جامعه جهانی حمایت شود به صورت همه جانبه

توسل دیکتاتوری آخوندیسم به انفجار زندان اوین حکایت از شکست قطعی او در مقابل مردم است

دیکتاتور ها در سراشیبی سقوط خود متوسل به اعمالی میشوند که سرعت سرنگونی خود را افزایش می دهند …شاه پیاپی دولت عوض میکرد و شیوخ مرتج کشتار زندانیان سیاسی