در گرامیداشت یاد اسلام شناس قرآنی مرحوم مهندس مهدی بازرگان

مرحوم مهندس بازرگان مجسمه صداقت در وفاداری به مردم و اهداف انقلاب اسلامی بهمن بود. به همین خاطر خمینی و شرکاء برای تحمیل ولایت مطلقه آخوندیسم مورد انواع و اقسام آزار و بی حرمتی قرار دادند. نامه مستدل او بخشی از این حقیقت است

Continue reading

روبین عاطفی هم بازداشت و زندانی شد.

رو بین عاطفی فعال ملی .مذهبی توسط رژیم خمینی بازداشت و زندانی شد..و لی ملی و مذهبی ها ی معتقد به خاتمی و روحانی هنوز منتظر اعجاز از سوی این مافیا هستند. آنها همچنان به چانه زنی و دعاگوئی خاتمی ادامه می دهند. قتل سبعانه هدای صابر و هاله سحابی هم چشم آنها را به دیدن ماهیت این مافیا بینا نکرده است.

Continue reading

به مناسبت شهادت امام علی (ع)

مردم آنچه را خدا واجب کرده جزو خواسته های خود بدانید،و پیش از آنکه مرگ شما را بخواند گوش به دعوت او دهید. یاد مرگ از دل های شما رفته ، و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته است. خطبه 113

Continue reading