طرح همه پرسی آخوند حسن روحانی همان ترفند “جامعه مدنی ” آخوند خاتمی است.

دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم با ترفند ریاست جمهوری حسن روحانی و مذاکرات پیاپی با غرب در رابطه با سلاح اتمی، اینک در بن بست ترفند اتمی خویش ، جام زهری را برای مردم ایران تهیه می بیند. همانطور که خمینی در شکست جنگ طلبی جام زهر را به مردم خوراند.

Continue reading

ارزشهای دموکراسی باید تبدیل به وجدان ملی شود ، تا قادر به سازماندهی سرنگونی گردد

مشکل عمده جامعه ما این است که ارزشهای دموکراسی هنوز در حوزه اکثریت مردم تبدیل به وجدان نشده است. به همین خاطر اکثریت مردم در این حوزه برای خود تعهدی احساس نمی کنند. آنها منتظر معجزه اقلیت هستند و از نیروی خود غافلند.

Continue reading

پناهندگان ایرانی دو پاسه مشکلی با استبداد حاکم ندارند.

ایرانیان پناهنده به کشورهای غرب بعد از اینکه هرکدام از آنها با تأیید یک جریان سیاسی اپوزیسیون حق اقامت را دریافت می کنند ، با گذراندن دوران کوتاهی برای دریافت پاسپورت کشور محل اقامت ، به سفارت رژیم مراجعه کرده و راهی ایران میشوند..و از هرگونه اعتراض و حضور در مجامع مخالف دیکتاتوری حاکم پرهیز دارند.

Continue reading

در کرامیداشت روز 16 آذر سرآغاز جنبش دانشجوئی

جنبش دانشجوئی با قیام و اعتراض به سفر نیکسون در دانشکاه تهران در 16 آذر با خون سه شهیدش به نام های قندچی و شریعت رضوی و رادنیا ، در تاریخ سیاسی ما آغاز شد. و در انقلاب اسلامی خون این سه و سایر مبارزین دانشکاه را سنگر آزادی کرد.

Continue reading

اصل 110 در قانون اساسی موسوم به ولایت مطلقه فقیه ناقض تمام عیار جمهوریت و اسلامیت است

خمینی و شرکاء برای برپائی حاکمیت مطلقه آخوندیسم به عنوان میراث خوار انقلاب ، اصل ولایت مطلقه را جعل و بر قانون اساسی تحمیل کردند. خمینی و شرکاء در این کودتا از عمال امنیتی رژیم کودتاچی پهلوی نیز کمک گرفتند.

Continue reading

رژیم خود را بازسازی می کند و مردم و اپوزیسیون هم خسارت این سازش ها و نرمش ها را می پردازند

دیکتاتوری مطلقه آخوندیسم این بار با تبعیت از خط خمینی سازشی را با غرب انجام داد که بدون شک مردم باید قیمت آن را بپردازند.
همانطور که مردم از بهترین فرزندان خود بهای سازشهای آشکار و پنهان رژیم پرداخته اند.

Continue reading