طرح همه پرسی آخوند حسن روحانی همان ترفند “جامعه مدنی ” آخوند خاتمی است.

دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم با ترفند ریاست جمهوری حسن روحانی و مذاکرات پیاپی با غرب در رابطه با سلاح اتمی، اینک در بن بست ترفند اتمی خویش ، جام زهری را برای مردم ایران تهیه می بیند. همانطور که خمینی در شکست جنگ طلبی جام زهر را به مردم خوراند.

ادامه مطلب

ارزشهای دموکراسی باید تبدیل به وجدان ملی شود ، تا قادر به سازماندهی سرنگونی گردد

مشکل عمده جامعه ما این است که ارزشهای دموکراسی هنوز در حوزه اکثریت مردم تبدیل به وجدان نشده است. به همین خاطر اکثریت مردم در این حوزه برای خود تعهدی احساس نمی کنند. آنها منتظر معجزه اقلیت هستند و از نیروی خود غافلند.

ادامه مطلب

پناهندگان ایرانی دو پاسه مشکلی با استبداد حاکم ندارند.

ایرانیان پناهنده به کشورهای غرب بعد از اینکه هرکدام از آنها با تأیید یک جریان سیاسی اپوزیسیون حق اقامت را دریافت می کنند ، با گذراندن دوران کوتاهی برای دریافت پاسپورت کشور محل اقامت ، به سفارت رژیم مراجعه کرده و راهی ایران میشوند..و از هرگونه اعتراض و حضور در مجامع مخالف دیکتاتوری حاکم پرهیز دارند.

ادامه مطلب

در کرامیداشت روز 16 آذر سرآغاز جنبش دانشجوئی

جنبش دانشجوئی با قیام و اعتراض به سفر نیکسون در دانشکاه تهران در 16 آذر با خون سه شهیدش به نام های قندچی و شریعت رضوی و رادنیا ، در تاریخ سیاسی ما آغاز شد. و در انقلاب اسلامی خون این سه و سایر مبارزین دانشکاه را سنگر آزادی کرد.

ادامه مطلب

اصل 110 در قانون اساسی موسوم به ولایت مطلقه فقیه ناقض تمام عیار جمهوریت و اسلامیت است

خمینی و شرکاء برای برپائی حاکمیت مطلقه آخوندیسم به عنوان میراث خوار انقلاب ، اصل ولایت مطلقه را جعل و بر قانون اساسی تحمیل کردند. خمینی و شرکاء در این کودتا از عمال امنیتی رژیم کودتاچی پهلوی نیز کمک گرفتند.

ادامه مطلب

رژیم خود را بازسازی می کند و مردم و اپوزیسیون هم خسارت این سازش ها و نرمش ها را می پردازند

دیکتاتوری مطلقه آخوندیسم این بار با تبعیت از خط خمینی سازشی را با غرب انجام داد که بدون شک مردم باید قیمت آن را بپردازند.
همانطور که مردم از بهترین فرزندان خود بهای سازشهای آشکار و پنهان رژیم پرداخته اند.

ادامه مطلب