تمدید مذاکرات هسته ای یعنی ادامه سازش با رژیم خمینی

رژیم خمینی با کودتای 30 خرداد 1360 ، برای محروم کردن مردم از حق حاکمیت ، از طریق اشغال سفارت آمریکا ، مبنای روابط خارجی خود را بر اساس دیپلماسی باجگیری و باج دادن بنا نهاد.این دیپلماسی اینک در مقوله انرژی هسته ای به نقطه تعیین تکلیف رسیده است.

ادامه مطلب

شانزدهمین سالگرد ترور جمعی از فعالین سیاسی و فرهنگی توسط دیکتاتوری آخوندیسم

با اگذشت شانزده سال از کشتار و ترور مخالفین و منتقدین سیاسی در داخل کشور ، کماکان پرونده آنها در افکار عمومی داخل و خارج باز است. و تمامی نشانی ها حکایت از یک کشتار سازماندهی شده دولتی با خود دارد.

ادامه مطلب

اپوزیسیون و آلتر ناتیو در فرهنگ سیاسی امروز

اپوزیسیون ناراضیان سیاسی و معترض به اعمال و گفتار یک حاکمیت مستبد هستند که در سازماندهی این اعتراض ، به مرحله ای از رشد کمی و کیفی می رسند که در جایگاه آلترناتیو قرار می گیرند. به همین خاطر مستبدین سرنکون شده و فراری اپوزیسیون محسوب نمیشوند.

ادامه مطلب

قصاص در قرآن یعنی حق مقاومت و مبارزه برای تضمین حقوق و جبران خسارت

با سلطه دیکتاتوری مطلقه آخوندیسم بر ایران از کودتای 1360 تا کنون فقه حوزه ای تمامی آیات قرانی را بر خلاف اهداف و معانی آن سانسور و تحریف کرده است. از جمله آیات قصاص که با تعبیر ضد قرآنی به اهرمی برای کشتار و شکنجه تبدیل شده است.

ادامه مطلب

گرامیداشت سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی یار وفادار مصدق کبیر

در 18 آبان 1333 دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه پیشوای نهضت ملی مصدق ، توسط رژیم کودتاچی پهلوی دوم تیرباران شد. مقاومت او در مقابل کودتاچیان و رزم حماسی اش در باختر امروز حکایت از اراده خالصانه او در وفاداری به آزادی و اصل حاکمیت ملی بود.

ادامه مطلب

اشغال سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 مقدمه کودتای خمینی و شرکاء بر علیه اهداف و آرمان انقلاب اسلامی 57 بود.

اشغال سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 مقدمه کودتای خمینی و شرکاء بر علیه جمهوریت و اسلامیت بود. چنانکه شاهد بودیم این دانشجویان پیرو خط ضد امپریالیستی امام ، برای همه گروه ها و شخصیتهای سیاسی در آن زمان پرونده سازی کردند.

ادامه مطلب

معروف در بیان صریح قرآن آزادی است و منکر استبداد

در قرآن امر معروف همانا قیام به آزادی برای تحقق عدالت است. به همین خاطر هر فرد و جمعی در تدارک و سازماندهی آزادی عامل و آمر به معروف هستند. و همه مستبدین ریز و درشت به خصوص با تاج و عمامه منکر استراتژیک تاریخ سیاسی ما هستند.

ادامه مطلب