اشک تمساح آخوندیسم حاکم بر ایران در رابطه با فلسطین

2009-01-24 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم فلسطین در خاور میانه به مدت 60 سال است که برای دستیابی به آزادی و زندگی در کشور خود مبارزه میکند و سازمان آزادیبخش فلسطین بر آمده از این مبارزه و مقاومت است که این جنبش را در تمامی دورانهای مخاطره آمیز رهبری کرده است . ایندو ملت که از منظر فرهنگی و دینی دارای یک تبار تاریخی بوده و هر دو معتقد به رسالت انبیای توحیدی موسی و محمد (صلوات الله علیهم) هستند در سالیان اخیر با آزمودن انواع طروق در حذف همدیگر و ناکامی در آن سرانجام به گفتگوی صلح تحت نام نقشه راه با وساطت و تلاش دولت آمریکا روی آوردند.

سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبری مرحوم یاسر عرفات با هماهنگی رهبران وقت اسرائیل با پیگیری این روش مسالمت آمیز با انواع دسیسه ها از سوی بنیادگران هر دو قوم روبرو شده و هرگاه گامی به سوی هدف استقرار صلح طبق این برنامه برداشته شده جریانهای خشونت پرست از هر دو سو مانع از آن شده و تحقق صلح را به تعویق اداخته اند. ارتجاع حاکم بر کشورهای عربی که جز فروش نفت و صرف آن در زندگیهای شبه فرعونی خود مشغله ای ندارند همیشه با رهبر فقید مردم فلسطین در تضاد بوده و مانع از یک همکاری ملی و بین المللی با او در تحقق اهداف صلح بودند ، هرچند در ظاهر و تبلیغاتهای مد روز برای انحراف اذهان عمومی خود را حامی مردم فلسطین و رهبری آن میدانستند.

پیروزی انقلاب 57 در ایران و رهائی آن از حلقه شوم اضداد آرمانهای مردم فلسطین اعم از یهود و مسلمان امید بزرگی را در میان صلح طلبان و آزادیخواهان به وجود آورد ، و رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین با امید به حمایت از اهداف صلح طلبانه مردم خویش با وساطت پدر طالقانی مفسر و معلم قرآن به ایران آمد ولی با مخالفت ولایت مطلقه و رژیم مافیائی آن دفتر سازمان بسته شد . مرحوم عرفات با تلاشی پیگیر و حرفه ای افکار بین المللی را متوجه حقانیت خواستهای عادلانه مردم خویش کرد و طرح نقشه راه ماحصل این تلاشها و مبارزات بود . ارتجاع عربی و آخوندی که با این رهبری خصومت دیرینه داشتند با سازمان دهی جریاناتی از جمله حماس و غیره در پی تحمیل هژمونی خویش بر مردم فلسطین بر آمده و از آنجائیکه در دولت اسرائیل نیز صلح طلبان موافق نقشه راه در اقلیت بودند و خشونت گرایان انحصار طلب در اکثریت ارتجاع منطقه ای و جهانی مانع از تشکیل دو لت فلسطینی در همسایگی با اسرائل گردیده بطوریکه امروزه خشونت طلبان هر دو سو صحنه را بدست گرفته اند.

بمبارانهای جند روز اخیر در پاسخ به موشک اندازیهای حماس حکایت از همین ماجرای تلخ را دارد که در تضاد با تمامی بندهای طرح نقشه راه است. امروز شاهدیم که چگونه فاشیسم آخوندی حاکم بر ایران از طریق پول و اسلحه تفکر ارتجاعی ولایت مطلقه را با به کارگیری جریانهای مشکوک در خاورمیانه و جهان به عنوان ” اسلام و پیام قرآن” معرفی میکند تا هژمونی فرعونی خویش را در جهان مسلمانان مستحکم سازد و تمامی نیروهای آزادیخواه و معتقد به یک رابطه صلح و دوستی متقابل را از صحنه با ترور و سانسور حذف کند .. نهضت تشیع علوی در اطلاعیه ای به مناسبت درگذشت رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین بر این سرمایه گذاریهای ارتجاع آخوندی در تحمیل ولایت مطلقه به مردم فلسطین اشاره و استناد نموده است که امروز ما در عملکرد حماس به وضوح آن را شاهدیم.

از این رو ما ضمن محکوم کردن بمبارانها از سوی اسرائیل و شلیک موشک های اهدائی رزیم خمینی از سوی حماس . همراه.با مردم فلسطین و نمایندگان واقعی آنها در رهبری محمود عباس، معتقدیم که با عملی شدن هر جه زودتر پیمان نقشه راه و تشکیل دولت ملی فلسطین در همسایگی اسرائیل، خشونت طلبان از هر دو سو خلع سلاح شده و اعتماد و همکاری دو ملت پیرو آبراهیم صلح و زندگی در کنار هم را به ارمغان خواهد آورد. در تجربه بیست و اندی سال حاکمیت ولایت مطلقه بر همگان روشن شده است که این رژیم مافیائی از طریق ایجاد بحران در داخل با سرکوب و سانسور و صدور آن از طریق کنترل و هدایت گروهها و سازمانها در خارج و به خصوص خاورمیانه بقای خود در حاکمیت را تداوم میبخشد.

بنابر این برای استقرار صلح در خاور میانه صاحب نفت و بازار می بایست رژیمهای دیکتاتور عصر فراعنه در همراهی با ملتها به زباله دان تاریخ سپرده شود .. و یگانه تضمین استراتژیک یک صلح پایدار در این بخش از جهان، استقرار رژیمی صلح طلب و معتقد به اصول و پرنسیپهای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سرزمین بزرگ و تاریخی ایران است، هر چه زودتر محقق گردد، که امروزه توسط مافیای ترور و خشونت و صدور بنیادگرائی یعنی آخوندیسم اشغال شده است.

نابود باد رژیم مافیائی آخوندیسم زنده باد دموکراسی توحیدی
نهضت تشیع علوی —— دی ماه 1387 برابر با دسامبر 2008