برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

تسلیت و همدردی با مردم غیور آذربایجان

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دگر زلزله فاجعه آفرید و قربانیان زیادی از هم میهنان به خصوص در شهرستان اهر گرفت. مردم ایران در دوران حاکمیت شاه و آخوند به خاطر عدم دسترسی به امکانات لازم برای یک زیست سالم در مقابل بلایای طبیعی دچار بیشترین خسارت جانی و مالی شده ، و حکومتهای زمان کمترین هراهی و همگامی را با این مردم مصیبت دیده داشته اند. زمانیکه اصول ساختمانسازی بدون هرگونه تخصص و یا به کار بردن ساده ترین مصالح ساختمانی بنا میشود ، بدون شک با یک زلزله حداقل نیز تخریب و قربانیان زیادی می گیرد. کشورهای مثل ژاپن و غیره که در حوزه جغرافیائی بزرگترین کسلها قرار گرفته اند، ولی با استفاده از امکانات علمی زمان و تکنیک لازم خانه های مقاومی را در مناطق زلزله خیز بنا کرده اند که کمترین خسارت جانی و مالی را متحمل میشوند. اما ولایت مطلقه پهلویسم با کودتای 28 مرداد بر علیه دولت ملی مصدق کبیر و کودتای 30 خرداد1360 توسط ولایت مطلقه آخوندیسم ، با چپاول ثروت مردم و گرفتار کردن آنها در انواع فقرها ، این مردم را در مقابل حوادث غیر منتظره طبیعت نیز بی پناه گذاشته است. فاجعه زلزله طبس از یاد ها نرفته و هم چنین زلزله هائی که در حکومت ولایت مطلقه در شمال ایران و کرمان و اینک در آذربایجان …حکومتهای دیکتاتور و نفت خوار با چپاول ثروت مردم و خارج کردن آن از ایران ، مردم ایران را مواحه با انواع فقر و بحرانها کرده است. و زمانیکه مردم در این بحرانهای حکومت ساخته به شدت گرفتار زندگی روزمره خود هستند، بلایای طبیعی از جمله زلزله و طوفان نیز قوز بالای قوز است.زمانیکه رقمهای 3 میلیاردی توسط عمال این رژیم از بیت االمال مردم دزدیده شده و به خارج ارسال میشود، بدون شک مردم محروم از حداقل امکانات در حوادثی چون سیل و زلزله بیش از این آسیب پذیر خواهند بود. خامنه ای به عنوان ولایت مطلقه و دیکتاتوری که قدرتش محصول یک کودتا بر علیه دوستان و رقیبانش می باشد، در این فاجعه دستور به اختصاص زکات و خمس به زلزله زده گان داده است .. حکومتگرانی که به دنبال مافیای 28 مردادی خاندان پهلوی تمامی ثروت کشور را ملک طلق خویش داسته و هر از گاهی برای نمایشات مضحک و عوام فریبی دستور به اختصاص بخشی از این به مردم مصیبت دیده ایران را صادر میکند . این دستور ها و بخششهای فرمایشی تنها برای عوام فریبی در داخل و خارج است. حکومت ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم خود بزرگترین و مهیبترین زلزله ای است که این کشور را از مقطع کودتای 1360 تا کنون شبانه و روز ویران میکند. با توجه به این واقعیت است که باید عزم خود را در داخل و خارج جزم کرده و با حمایت بین المللی شر ولایت را از سرزمین ایران کم کنیم . پاسخ لازم در یک هم آوائی دموکراتیک و ملی طرح دموکراسی توحیدی است که سازماندهی حاکمیت را بر اساس حقوق شهروندی و تقسیم قدرت سیاسی بین همه ایرانیان میداند. بدون شک اگر مردم صاحب سرنوشت خود شوند، در کوتاه مدت قادرند همه خرابیها و خسارتها را جبران کنند. با تسلیت به مردم ایران و به خصوص مردم غیور آذربایجان و همدردی با آنها و با امید به استقرار آزادی و حاکمیت ملی در ایران زمین.

سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم …… سلام بر شهدای راه آزادی

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی … مرداد 1391 برابر با آگوستی 2012