Press enter to see results or esc to cancel.

سرفصلهای تاریخ سیاسی ملت ایران در ماه خرداد

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الذین آمنو و عملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا
آنان که ایمان آوردند ، و عمل صالح کردند، به زودی بنهد بر ایشان خداوند مهربان محبتی را

قرآن مجید سوره مریم آیه 96

4 خرداد سالروز بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تو سط شهید والا مقام محمد حنیف نژاد و یارانش ، 26 خرداد سالروز شهادت معلم شهید انقلاب مردم در غربت غرب و 30 خرداد سالروز قیام با شکوه و عادلانه نسل انقلاب بر علیه دیکتاتوری آخوندیسم تجربه های ماندگار و عبرت آموز در تاریخ سیاسی مردم ایران هستند که با بازنگری و نقد علمی هر سه آن امروز و فردای خود را در اتخاذ روشهای آزادیخواهانه تا رسیدن به جامعه ای فارغ از شکنجه و فقر و سانسور قوی تر ساخته و با بر گرفتن قبسی از آتشفشانهای آگاهی و ایمان و مقاومت این تجربیات ذیقیمت ، میتوانیم مسیر خود را تا دستیابی به جامعه ای آزاد و آباد منور گردانیم .. زمانیکه حنیف کبیر با تکبیر زنده باد قرآن در جوخه اعدام رژیم کودتا جان به جان آفرین تسلیم کرد و معلم شهید ..دکتر علی شریعتی با بیان این جمله که : اگر همانند عین القضات شمع آجینم کنند حسرت یک آخ را هم بر دل آنها خواهم گذاشت) و نسل مشتاق و سیراب از پیام این پیام آوران در 30 خرداد 1360 در پیگیری حق مسلم مردم یعنی استقرار حاکمیت علی گونه بر اصل شورا ، ولایت مطلقه آخوندیسم را که کودتائی بود در نفی جمهوریت و اسلامیت ، پاسخ نه گفت و از آن روز تا کنون تاوان این مقاومت را در داخل و خارج به جان خریده است.

رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم در مقابل این مقاومت تاریخی و ایدئولوژیک که اینک در جنبشهای اقشار مختلف مردم به ویژه جنبش دانشجوئی از توانائیهای لازم داخلی و بین المللی بر خوردار است تا این نظام مافیائی را با یک آنتخابات آزاد به گورستان تاریخ سپارد با ادامه سرکوب و سانسور و توسل به شانتاژ سلاح هسته ای .افکار عمومی در داخل و خارج را از حمایت قاطعانه از حق مسلم و محوری مردم ایران یعنی استقرار ..حکومت مردم باز دارد ..

همراهان دولتی و غیر دولتی نظام مافیائی آخوندیسم با تحریف نقطه عطفهای تاریخ ایران، در پی همراهی با آخوندیسم و بقای او هستند و از همین رو با پررنگ کردن شعار ” مبارزه ضد امپریالیستی ” همراه و همگام با مافیای آخوندیسم جبهه مردم را در تعقیب هدف محوریشان یعنی استقرار دموکراسی تضعیف میکنند ..نقطه عطفهای ماندگار فوق در تاریخ سیاسی ایران و نسلی که امروز با اتکاء و تغذیه از این سرمایه های ملی با آخوندیسم در نبردی سرنوشت ساز چنگ در چنگ است بایستی با هشیاری و نادیده گرفتن همه این ترفندهای به ظاهر چپ ر توان مادی و معنوی خویش بهای لازم را داده و با گذشتن از این مغالطه های عمدی ..هدف محوری یعنی استقرار نظام سیاسی دموکراتیک را از طریق راه حلهای مردمی و بین المللی پیگیری نماید.. مردم ایران میبایستی در میادینی از انواع خشونت که حاکمیت ولایت مطلقه در طی 28 سال با سرکوب و سانسور ایجاد کرده با اتخاذ روشهای کارآمد و جهانشمول هدف خود را پیگیری کنند..

برنامه استعمار در سرزمین ما از مقطع انقلاب مشروطه تا حال تقسیم کردن نیروی کارآمد به دو طیف سنتی و مدرن و واداشتن آنها به یک جنگ فرسایشی و سپس حذف هردو به وسیله یک نیروی ناشناخته بوده است … نوری و نائینی و مصدق و کاشانی که بعد از فرسوده کردن هر دوی آنان یکی در قلعه احمد آباد و دیگری نیز به شمایل سگی که عینک بر او زده بودند و در انقلاب اسلامی 57 نیز همین روش به شیوه بسیار پیچیده پیگیری شده است .. بطوریکه بوسیله خمینی و چپی ها نخست .. مرحوم بازرگان که نمادی از سازش و سازندگی در پرتو حاکمیت قانون بود حذف و زندانی گردید و سپس با بسیج جریانهای مشکوک چماقدار مجاهدین سرکوب گردیدند و همه در خواستهای آنان برای یک زیست حداقل نیز نادیده گرفته شد و با گذشتن بیست و اندی سال از یک جنگ فرسایشی بین پاسدار و مجاهد اینک یکی در لیست سازمانهای متهم به “تروریستی” بعد از بمباران قرارگاههایش و آن دیگری نیز نه به خاطر نقض حقوق بشر و تحمیل استبداد سیاه بر مردم و شکنجه و زندان آنها بلکه به خاطر دست یازی به سلاح هسته ای .و مخفی کاریش در این رابطه مورد ظن و گمان و تحریم و تهدید است..

حافظه تاریخی مردم و نیروهای سیاسی به خاطر سانسور و فقر و ترس ناشی از عملکرد حکومتها ی جائر دچار ناتوانیها و نواقص فراوانی در حوزه پیگیری متدیک تحولات تاریخ ایران است و از همین رو اکثر تحلیلهای وقایع سیاسی به خصوص در حوزه مبارزاتی کم مایه و غیر علمی است و دستور العملهای انقلابی که بر این تحلیلهای کم توان و یکسویه متکی است جز به اتلاف سرمایه حداقل نیانجامیده و جامعه ما در ذهنیت و عینیت با داشتن دشمنهای مطلع و مسلح در حوزه حاکمیت و حامیان آن .. دچار فقر تحلیل واقعبینانه از اوضاع خویش است..امروز با پیش رو داشتن تجربیات شکست خورده یاید با یاد شهیدان و سازندگان اندیشه بر این ضعف مستمر نقطه پایانی نهاد .

سلام بر شهدای راه آزادی زنده باد دمکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی ———– خردادماه 1386 برابر با ژوئن 2007