Press enter to see results or esc to cancel.

کودتای 28 مرداد خیانت به حاکمیت ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران که اسلام را بر اساس منطق قرآن در مبارزه با ظلم و استقرار نظامی مردمی و عادلانه باور داشت ، و از همین رو از نمایشات و توطئه های قدرتمداران و عمال آنها هراسی به دل راه نداد، و با ملی کردن صنعت نفت به پیشنهاد یار وفادارش شهید دکتر فاطمی وزیر امور خارجه ، مجلس را از تصرف باندهای ارتجاعی و استعماری خارج کرد.. و با ندای قهرمانانه فریاد زد ” که هر جا مردم هست آنجا مجلس است” اما عمال استعمار در کسوت روحانیت و سلطنت، او را لحظه ای به خود وا نگذاشت و با توطئه های هدایت شده از سوی استعمار ، رهبر مردمی هر روز مواجه با حادثه ای جدید از سوی آنان بود.


حزب خائن توده به پشتگرمی مسکو بر توطئه های استعمار با چپ رویهای کودکانه دامن میزد و همه این گرفتاریها و خیانتها سرانجام به کودتای 28 مرداد انجامید… شاه که در 30 تیر به وسیله عمال خود نتوانست دولت ملی را سرنگون سازد، در 28 مرداد موفق شد . بسیار کتابها و مقالات در رابطه با این کودتا و دوران زمامداری مصدق از سوی گرایشهای مختلف تدوین و تکثیر شده و هرکسی گوشه ای از واقعیت را با قید ملاحظات سیاسی و صنفی خویش بیان کرده است .. طرفداران نظام کودتاچی پهلوی در توجیه کودتا تا آنجا پیش رفتند که آن را” انقلاب مردم به سردمداری شاه نامیدند” و نهاد مافیای کاشانی و ارتجاعی حوزه نشین هم آن را به سردمداری کاشانی نجات تنها کشور شیعه از ” بلای کمونیسم دانسته” و برای این روز در حمایت از شاه منبر ها رفته و خطابه ها سرودند.

اما ملت ایران و فرزندان وفادار به آرمانهای مصدق پاسخ همه ترفند ها و تحریف ها را در 22 بهمن به رژیم کودتا دادند و با آفریدن انقلابی متکی بر یک مبارزه منفی که راهکار استراتژیک مصدق کبیر بود شاه را مجبور به فرار کردند.. اما به خاطر سانسور و سرکوب نسل وفادار به مصدق توسط ساواک شاه این بار خمینی یا همان کاشانی دوم بر کرسی رهبری انقلاب قرار گرفت ، تا آنچه را شاه و ساواکش نتوانسته بود عملی سازد جبران نماید. نسل انقلاب که مصدق را در راه حلها و نهاد سازی اش برای استقرار حاکمیت قانون پیروی میکرد ، مواجه با مافیائی گردید که میخواست رساله عملیه حوزوی را مصدر هر نوع سازماندهی نماید.

از این رو مجلس مردم و نمایندگان منتخبشان تبدیل شد به مجلس خبرگان و حق حاکمیت ملی نیز با سلطه ولایت مطلقه مصادره گردید. اما تز مصدق کبیر که اقتصاد منهای نفت بود برای رهائی از سلطه و توطئه های استعمار، در پیوند با تز اسلام منهای آخوند(معلم شهید دکتر علی شریعتی) نسل دیگری را به مصاف با ولایت مطلقه آخوندیسم عازم میدان کرد. بر مردم ایران و همه تلاشگران راه آزادی هویداست که با بودن دو نهاد ضد مردمی سلطنت و روحانیت که در مقاطع مختلف تاریخ ایران تمامی دست آوردهای جنبشهای مردمی را به باد فنا داده اند ، انتظار باور به قانون و پرنسیپهای آزادی از سوی ایندو بیهوده است، و به همین خاطر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران ..حاکمیت ملی و استقرار آزادی در ایران را با نفی سیاسی ایندو کانون استعماری و ارتجاعی پیگیری میکند.

دولتهای عامل و حامی این کودتای خائنانه سرانجام با عمومی کردن آرشیو های اطلاعاتی خود از اقدام به این عمل ننگین معذرت خواهی کردند ، هر چند این معذرت خواهی نیز در پی کسب منافعی از طریق آخوند خاتمی و همراهان بود ، ولی در حوزه دیگر به حامیان رژیم کودتا نیز هشداری در خور بود. رهبر نهضت ملی ایران در مبارزه آزادیخواهانه اش از مکتبی ایمان و آموزش میگرفت که خدعه و توطئه و پنهانکاری را آنهم در عرصه نمایندگی ملت محکوم کرده و به همین خاطر او و یارانش با ایستادگی بر اصل آزادی و وفاداری به مردم، بر همه دشمنان خویش در قضاوت وجدانهای بیدار پیروز گردیدند ، هر چند از حاکمیت به زندان و بیدادگاه و سرانجام در قلعه احمد آباد به بند کشیده شدند. تجربه بر خاسته از این مقاطع تاریخ سیاسی ایران بر ما و نسلهای آینده هشدار میدهد که در هیج مقطعی به ایندو نهاد ضد آزادی، یعنی سلطنت و روحانیت اعتماد نکرده و در سازماندهی آتی خود در هر حوزه ای از ایندو و عوامل آنها پرهیز کنیم .

سلام بر رهبر کبیر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق و یار با وفایش شهید دکتر حسین فاطمی
نابود باد آخوندیسم حاکم بر ایران
زنده باد دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی 28 مرداد 1386 برابر با آگوست 2007