Press enter to see results or esc to cancel.

افشاگری باندهای مافیائی آخوندیسم در نمایش مضحک انتصابات ریاست جمهوری آخوندیسم

مجري : خوشبختانه طبق شواهد و يافتههايى كه داريم مناظرههاى چند شب مورد استقبال بينندگان و شنوندگان و مردم خوبمان قرار گرفته، حداقلش اين است كه بعد از مناظره در خانهها مردم درباره بحثها، نظرها، آرا، مشتركات، تفاوتها بحث مىكنند و گفت و شنود مىكنند…

آخوندكروبي:

هم به دوستان آقاى احمدىنژاد، به عده زياديشان، و به خودشان بحث اصولى دارم و اشكالات اصولى دارم در اداره كشور كاملاًًًً نارسايى مىبينم، ضعف مىبينم، و هم به شيوه اداره كردن. هم به شخصشان، هم به شيوه شان. بهخصوص اشكالات مهم شخصيم به خود آقاى آحمدى نژاده.

و من معتقدم از اول مسئوليت آقاى احمدىنژاد، اگر برخوردى معقول، منطقى، حساب شده با آقاى احمدىنژاد مىشد، برخورد دوستانه از بزرگان نظام، به اين مسير كشيده نمىشد و اون ماجراى هاله نوره كه من وقتى واقع را شنيدم اصلاً باورم نشد، به يك كسى كه نمىخواهم اسم ببرم گفتم ديگر آنقدر ديگر لازم نيست در انتخابات آدم دشمنى بكند و بياد اصلاً هر چى را جعل كند به طرف نسبت بدهد، گفت نه بابا چيزش رو ديديم، تا من نياوردند، نديدم، و تا نرفتم تحقيق از قم نكردم واقعاً باورم نشد.

اما ديدم بله، نشستند و ايشان صحبت مىكند براى آقاى جوادى، آقاى آيت الله جوادى

ديدم ايشان خيلى با صراحت مىگويد آره بعد كه من صحبتهام تمام شد به من گفتند كه يك هالهيى از نور تو را فرا گرفته بود.

و وقتى صحبت مىكردم، اينها انقدر ميخكوب گوش مىكردند كه چشمهاى اينها حركت نمىكرد و همه نگاه مىكنند به چهره من و به حرفهاى من.


در حالى كه اصلاً فاصله اصلاً از آن‌جايى كه طرف شروع مىكند تا كم كم، تا كم كم همينطور جلو مىرود حالا چشم هم هر چى خوب باشد و تيزبين هم باشد، و آدم هم همه حواسش اينه آن صحبتش را آن‌جا بكند، اصلاً تمام وجود آدم اينه كه اين‌جا من دارم در يك منبرى صحبت مىكنم كه دنيا دارد مىشنود.

چگونه مىشود كه ايشان هم هاله نور را ديگران مىبينند، و هم خودش هم تمام چشمهاى آنها را مىبينه كه آنها هيچ تكان نمىخورند.

ولى آيت الله جوادى آملى من از قديم ارادت بهش دارم اما از آن به بعد ارادتم خيلى بالا شد و زياد شد به او.

ايشان شروع كرد عالمانه، به نظر من، حالا خود ايشان جواب مىدهد، نصيحت كرد ايشان را.

توجهش داد، دو سه تا روايت جالب خواند كه خلاصه ائمه معصومين ما، با وجود پيغمبر دستور دادند بچه رو هم فريب ندهيد، حيوان رو هم فريب ندهيد.

دوميش چندى بعد اقاى احمدىنژاد تشريف برده بودند عراق، يك مرتبه آمدند و گفتند اصلاً آمريكاييها بنا بود من را بدزدند و ما را ببرند، اما با يك نقشهيى ما آمديم.

خوب ببينيد، آمريكا كه خبيثه، خبيثه.

استكباره، استكباره. هر چى، اما آخه حسابى تو دنيايه، كتابى تو دنياست.

من رفتم آمريكا. رفتم آمريكا از آن سگهايى كه بيارن آن‌جا و همه جا را كنترل كنند، مأمورينى كه مىبردند و مىآوردند، مراقبتهايى كه مىكردند، من گاهى شوخى مىكردم چند تا از اين پاسدارها با من بود، گفتم اينها هم مواظبت مىكنند، شما هم مواظبت مىكنيد، ما جايى هم نرفتيم، دو شب آن‌جا بوديم ما را بردند يك كشتى گرداندند، بالا سرمان هم هليكوپتر بود هم همه امكانات بود.

و جالب تر اينه كه چند روز بعدش باز خود آقاى احمدىنژاد تو روزنامه‌ها خواندم، من چيزهايى كه نقل مىكنم از اقاى احمدىنژاد از خودش نقل مىكنم، از ديگران، چند روز بعدش گفت اين آمريكاييها در اثر برخوردهاى من با آنها و عكسهايى كه گرفتيم باهاشون، حتى بوش خواسته بود كه ديوارهاى صوتى ايران هم بشكنند، اطاعت نكرده بودند، يعنى ايشان آنقدر نفوذ كرده بود آن‌جا.

مجرى: آقاى احمدىنژاد.

احمدىنژاد: به نظر م بحثهايى كه آقاى كروبى كردن اصلاً نيازى به پاسخ ندارد. دو تا ادعا كردند، در اولى كه خب ساختگى بودنش كاملاًًًً معلومه.

دومى هم كه ظاهراً ايشون جاى آمريكاييها نشستند، از آمريكاييها دارند دفاع مىكنند.

بهتره اجازه بدن اين را خود آمريكاييها اظهارنظر بكنند.

تمام دولتها، از شصت تا قبل از اين دولت. بدهكار بودند.

11هزار ميليارد تومان به قيمت جارى، يعنى هفت تومان سال شصت را ما هفت تومان حساب كرديم. اگر بياريم به قيمت امروز اين منحنى خيلى خودش را مىكشه بالا و تأثيرش در اقتصاد از ابتداى اين دولت كاهش پيدا كرده و تغيير پيدا كرده. باز همان را ببينيد، من مىخوانم عددهايش را.

در دولت شصت تا شصتو سه، 318ميليارد تومان به قيمت آن روز از بانك مركزى برداشتند خرج كردند. در سال 64 تا 67، 594ميليارد تومان، در سال 68 تا 71، سيصد و چهل ميليارد تومان، در سال 72 تا 75، اينها هر كدام يك دولته، دو هزارو ششصد و پنجاهو سه ميليارد تومان.

در سال 76 تا 79، هزارو نهصد و نودو پنج ميليارد تومان، در سال 80 تا 83 كه قبل از اين دولت است و اين پول آمده توى بازار اضافه شده بر پول موجود و ريشه تورم است، پنج هزارو صد وهفت ميليارد تومان.

كروبى:

… و اتفاقاً ايرانيها اين نعمت را داشتند از زرتشت تا اسلام تا امام زمان. كه وصيت مىكردند كه دو كار نكنيد. يكى دروغ نگيد، يكى نزول نخوريد.

و در اسلام هم مىگويد بدترين گناه دروغ است. نمىگويد بدترين گناه مثلاًًًًًًً ميگساريه، نماز نخواندنه، چون مىگه گناهه، معلومه، نخوندنه، اما مىگويد بدترين چيز گناه است.

حالا من مىخواهم دولت اعتماد مردم را جذب كند، اين حالت نشود كه الان به وجود آمده. اين نكته اول، نكته دوم ببينيد اقاى احمدىنژاد، اين آمارى است كه حضرتعالى مىدهيد. خوب من مثل اين كه تازه از بيابان ها آمدم.

اصلاً اطلاعاتى ندارم، بنده شانزده سال مجلسى بودم، من از گروههايى هستم كه اولين بار رفتم مجلس. يعنى آن موقعى كه حضرتعالى بخشدار ماكو يا فرماندار به شما كه عرض كنم خوى بوديد، بنده تو مجلس نايب رئيس مجلس بودم. حالا سنم هيچ، هيچ ادعايى هم ندارم. سابقهام چيه، چهكاره و اينها هستم، من اين آدم هستم، من كه از بيابان ها نيامدم، من با آمار و ارقام خودم سروكار دارم، تمام آنهايى كه دارند اين آمار و ارقام را مىدهند، خلاف اين آمار و ارقام شماست.

شما بانك مركزى‌ات گفت كه نرخ تورم 25 درصد و خرده‌يى است، شما يك دفعهيى دو روزه رسانديش به 14 درصد با يك محاسبه‌هاى عجيبى، خب بانك مركزى داريم، بعلاوه جناب آقاى احمدىنژاد، تورم غيراز مسايل علمى‌اش با شكم، با زندگى مردم سر و كار دارد با اين خياليات و وهمياتى نيست، تورم، ننه جان من، البته من هم ننه‌ام مرده و هم ننه‌جانم مرده، حاج آقا ممكن است داشته باشد، آن هم تورم را مى‌فهمد، چرا وقتى ميره گوشت بخرد مى‌فهمد گران است…

الان شما يك آمارى مى‌دهيد، يك آمار همينطورى، اينقدر گلستان شده، خب آقا داريم مى‌رويم آنها مى‌گويند نرخ بيكارى، كارشناسان مى‌گويند نرخ بيكارى اينقدر اضافه شده به شما كه عرض كنم، همه‌اينهايى كه ايشان شمردند درست عكس مى‌گويند.

… آقاى احمدىنژاد من به صراحت بگويم خط انحرافى كجى كه با امام مشكل داشت، الان شما را هدايت مى‌كند من صريح و روشن و آشكارا به شما عرض كنم، اتفاقاً جمهورى اسلامى ايران، اين سه تا كلمه امام است، جمهوريتش كه اين محدوديتها اشغال شدند، شما چرا دفاع نكرديد از اين همه آدمها كه عدم صلاحيت‌شان شده، شما مجرى قانون اساسى هستيد، شما رئيسجمهوريد، 2هزار نفر را رد كردند، و دو تا مجلسى كه 2000نفر را رد كردند، اينها همه شون با شما مشكل دارند، همان مجلسى كه 2هزار نفر را رد كردند، با شما مشكل داشتند هم اين مجلس با شما مشكل دارند، من نمى‌خواهم اين چيزها را بگويم.

كار شما با آقاى لاريجانى، مكاتباتتان به جايى رسيد، كه نوشت فرمايشات رئيسجمهور شبيه طنز است، خوب ما هيچ وقت نداشتيم، اصلاً اين مى‌گويم من خودم دو تا برنامه تصويب كردم، خودم مجلس بودم، آيا آمارهايى كه همينطور حضرتعالى مى‌فرمائيد يك طرفه خب ما هم بقول شما كم بياوريم مى‌گوييم من تو زبانم بهتون گفتم، ما هم مى‌خواهيم جمهوريت اسلاميت آبرومند بماند نه به اين صورتى كه الان دارد بحث مى‌شود و واقعاً اينها اداره مى‌كنند.

نكته دوم، نكته دوم جنابعالى اينها مهم است، فساد مالى، خب حضرتعالى از روز اول آمدى راجع به فساد مالى وارد شديد، خيلى خب كار بسيار خوبى كرديد، گفتيد الان 16 تا توى جيب من هست، اولا يادتان باشد، من چون يك دفعه سر يك كسى همين كار رو كردم، اگر من آن‌جا رئيس مجلس بودم مى‌گفتم چون من هم يكى از سران سه قوه‌ام لطفاً ايشون ضبط‌ ها را به من بدهد ببينم كى‌ها هستند، آمديد شديد، باز هم نگفتيد، نگفتيد، نگفتيد، نگفتيد، نگفتيد.

همينطورى اينها را هى مطرح مى‌كنيد فساد مالى را تا اينكه داد رئيس قوه قضائيه درآمد، همه چى بهم ريخت، عده‌يى رفتند، آخر هم ما نفهميديم.

اولا آقاى رئيسجمهور بايد فساد مالى را خودش هم رأساً بگويد يا رئيسجمهور كه قانون صراحت دارد جرم است يا بايد بده به قوه قضائيه، يا اگر زير مجموعه‌اش دارند يا جايى خبر دارد اگر اطلاع نداد، اصلاً جرم برايش هست، باز صراحت دارد.

مى‌گويند به دستور حضرتعالى 40ميليارد تومان وام دادند به آقاى چيز، آقاى محصولى، كه اين همه پولداره شما هى مى‌رويد مى‌گوييد يك ميليون، دو ميليون، وام مردم بهتون نمى‌دهند، اين همه حيا مى‌كنند، مى‌گويند مدركش هم زنده، اسنادش هم زنده، خب ما نمى‌توانيم اسم ببريم، من الان متحيرم بعضى اسامى را ببرم اين‌جا درست است، نيست.

ما همينطور واقعاً گيج مانديم كه چه كار كنيم از اين ور يك اطلاعات همينطور پشت سر، هم اهل نظر، شما خيال مى‌كنيد ما مثلاًًًًًًً مى‌رويم از گارى چى‌ها مى‌گيريم، خب همين بانكى‌ها هستند كه به ما مى‌دهند، همينها به ما مى‌دهند، همين گروهها به ما مى‌دهند، همين قوه قضائيه، همين قوه قضائيه مى‌گويد ايشان اينقدر هياهو مى‌كند تا حال يك دانه پرونده درست و حسابى به ما نداده.

… چرا ديوان محاسبات مى‌گويد يك ميليارد دلار گم شده، شما مى‌فرماييد اشتباه شده آنها دوباره مى‌گويند نه يك ميليارد دلار گم شده.

چرا مى‌گويند 300ميليارد تومان شهردارى تهران حضرتعالى كه بوديد، اين آقايى كه شهردار است، چند بار خواسته بيايند بررسى كنند، من مجلسى بودم، كميسيون مربوطه هم دو مرتبه مى‌گويد ما تصويب كرديم برويم تحقيق و تفحص كنيم صحن مجلس جلويش را گرفته.

… اين 300ميليارد تومان مثلاًًًًًًً از شهردارى چى شده، پرونده نفت اردبيل، خود قوه قضائيه مى‌گويد جلويش را گرفتند، رقمى كه حضرتعالى آنموقع آن‌جا بوديد، رقم نفت آن‌جا را همين آقاى محصولى و پروشا مى‌گويد اينها جلويش را گرفتند، من والله اگر فساد نمى‌شد الان اسامى توى ذهنم است، كه قوه قضائيه كى گفته، چه جورى شده، كجا رفته، كى خواسته بعضى‌ها را بايد اسمشان را ببرم كه زور مى‌زدند كه پرونده بيايد اين‌جا، دوباره برگرده اردبيل، خب اينها همه بايد معلوم بشود.

احمدىنژاد:

يك موردش را شما فقط اثبات بكنيد بقيه‌اش بماند، شما گفتيد من 40ميليارد تومان وام به دستور من به آقاى محصولى داده شد.

كروبى: گزارش دارم.

احمدىنژاد:

گرفتى، به من اگر كسى پول داده بياريد سندش را منتشر كنيد همه بدانند، يك 300 ميليون است يك 200 ميليون، توى پرونده است، 300 ميليون را ايشان تاييد كرد 200 ميليون را توى پرونده او گفته من تاييد نمى‌كنم، ايشان بايد بگويد، 300 ميليون 8-7سال پيش، 300 ميليون آنموقع چقدر الان است، چرا به شما اين پول را داد شما آدم سياسى هستى، هيچ سؤال نكردى براى چى آمد اين پول را به جنابعالى داد؟

كروبى:

من اين‌جا نمىتوانم اسم افراد را ببرم شما يكدفعه مثلاًًًًًً به يك آقايى مثل مهندس موسوى مىگويى يك خانمى است بگويم؟ بگويم؟ ما مىگوييم خدايا چيه، واقعا ها، اتفاقا عجيب است، بگم، بگم…

گفتم شايد مىخواهد خوب اين زهرا بنى يقوب را آن‌جا آن بلا بسرش آمد، در همدان يك خانواده مذهبى را چرا ازش دفاع نمىكنى؟

وقتى گفت زهرا رهنورد واقعا من همين طور مبهوت شدم. خوب ببينيد آقا ما كه نمىتوانيم اسم ببريم شما يك مرتبه مىآييد مىگوييد آقاى هاشمى اينجورى، مثلاًًًًًً آقاى هاشمى اينجورى، در حاليكه باز حوصله عبارت خوندن ندارم.

جنابعالى مىفرماييد سياست خارجى ما غوغا كرده. برادر محترم من، آخه اين چه غوغايى كرده كه شما تبريك هم مىگوييد جوابتان را نمىدهند. … اين مثلاًًًًًً سنگينه براى ما كه اينكارهايى كه شما مىكنيد هى پز مىدهيد اقا ما آقاى چاوز، من هم فردا اگر رئيسجمهور شدم با آقاى چاوز رابطه را حفظ مىكنم، رفت و آمد مىكنم اما دوستى مىكنم، آقا حياط خلوت، اين رو كه ديگر فرموده بوديد، حياط خلوت آمريكا، شما بفرماييد براى ما اين حياط خلوت اين‌جا چه چيزهايى نصيب ما شده، چه بهرههايى نصيب ما شد؟ …

من مىخواهم بگويم رابطه مان با دنيا به اين صورت شده با همه جا بهم خورده، مشكلات جدى پيش آمده، ايتاليا، خود اروپا، خود خيلى كشورها، وضع ما با چند تا كشور شده، بعد هم مىفرماييد كه تحريم اثرى ندارد، تحريم اثر ندارد بعد هم مىبينيم وضع چه جوريه، اينها را ما اشكال داريم همين بحثهاى سياست خارجى كه گفته مىشود، من يك عبارتى را لازم است بخوانم.

اين عبارت بايد خوانده بشود، چون اين ملعون گفته من بخونم. اين رئيس سابق موساد رو مىگه، چون الان من صهيونيستم هم مىشوم اين‌جا چون عبارتهاى او را مىخوانم و اينها، اگر صدها ميليارد دلار از سوى موساد خرج شده بود تا كسى منافع اسراييل را تامين كند، احدى بهتر از احمدىنژاد نمىتوانست اين خدمت را انجام دهد.

وى در ادامه مصاحبه خود با تلويزيون عربى اسراييل گفت، هيچ كس بهتر از احمدىنژاد تامين كننده منافع اسراييل نيست، در ادامه مدعى شد، وجود احمدىنژاد براى اسراييل يك معجزه و يك هديه گرانبها و حتى الهى است.

هر جملهاى كه او عليه اسراييل مىگويد، كار اسراييل را در جهان آسان مىكند.

خب بالاخره اينها چيه، چى مىگويند، شما قهرمان جهانى شدى آنها فكر مىكنند، آقاى احمدىنژاد عزيز، برادر من وهم و خيال و اينها نيست، … اينطورى نيست يك جايى بىاحترامى بهمون مىگفتن نريد ديگه، اهانت بهتون ميشه، من خودم دو تا كشورها گفتند ما معقولمان نيست كه رئيس مجلس كه مىآيد رئيسجمهور ملاقات كند، گفتم نمىآيم، و وقتى رفتم ايتاليا به سفيرش، به وزير وقتمان گفته بود در حد رئيسجمهورى از فلانى ما تجليل كرديم كه آمد، اين كه مهدى كروبى فرزند احمد رو تجليل نكرده اين مهدى كروبى يعنى جمهورى اسلامى.

وقتى شما مىرويد اين حوادث تلخ براى ما پيش مىآيد اينجور برخوردها مىشود خوب اينها سبك است برامون، چه بركتى دارد كه شما به اين صورت مىرى و بعد هم مىگى كه ما داريم انقلاب مىكنيم، جهان را داريم، مديريت جهان را كرديم اينها چى مىفرماييد؟

همينجا باز هست خواهش مىكنم 20 تايش را براى من بشمار، مىگويد ما با 100 كشور رفتيم، كه تا بحال به ما گفتهاند الگوى مديريتتان را بدهيد، اولا الگوى ما چيه، چه الگويى؟ خوب اين رو توضيح بده ما هم بفهميم.

آقا ما نمىدانيم. كلاس ابتدايى هستيم، اصلا اكابرى هستيم، خواهش مىكنيم اين توضيحات را شما به ما بدهيد الگويى كه شما درست كردهايد چيه، كه دنيا شيفته شده، نمىداند، و بعد هم اين كه صد كشور خواسته، حالا به شما مىگويم اين‌جا 20 تايش را بشماريد اين ‌جا.

احمدىنژاد: خيلى ممنون بالاخره آقاى كروبى جواب ندادند كه 300 ميليون شهرام جزايرى را براى چى گرفتيد، از كجا گرفتيد.

كروبى:

خوشم به هوشت آمد، اون همه جواب شما جواب اردبيل و اينها را ندادى مخصوصا جواب ندادم.

احمدىنژاد:

… اما راجع به اسراييل، رژيم صهيونيستى كه من ننگم مياد اسم اسراييل رو بهكار ببرم، امام يك جمله قشنگى فرمود، گفت اينها اونقدر نجس اند كه اگر خودشون رو به بحر ميت هم بزنند نجس مىكنند، در زمان جنگ يك موقعى اومدن چنين ادعايى كه الان آقاى كروبى خوندن كردن، براى اين كه بگن ملت ايران با اسراييل ارتباط داره اومدن گفتن ايران از اسراييليها سلاح خريده، همون موقع امام اومدن اين جواب رو دادن، من جواب امام رو به آقاى كروبى ميدم، جواب امام رو به آقاى كروبى ميدم، من دو تا سؤال كردم راجع به رژيم صهيونيستى شما چرا ناراحتى؟ شما چرا ناراحتى؟

من گفتم آقا اين هولوكاست كجا واقع شده، چرا جوابش در فلسطين؟ اگر واقع شده چرااجازه نمىدهيد، پدر اروپاييها دراومده شما چه حرفى مىزنيد، شما رفتى ايتاليا تحويلتون گرفتن نوش جانتون از نظر من دنيا فقط چند تا كشور اروپايى و آمريكا نيست جناب اقاى كروبى برگرديد به موازين امام، برگرديد به موازين امام، اينقدر انحراف از مواضع امام واقعا از شما بعيده.

چهارتا كشور اروپايى تحويل نگرفتن، اولا من گفتم 60كشور من به 60كشور رفتم وزارتخارجه فردا منتشر مىكنه 60تا رئيسجمهور اومده اين‌جا.

كروبى: دوتاشون رو بگو.

احمدىنژاد: اجازه بدهيد.

كروبى: پنج تا از اونهايى كه الگو خواستن.

احمدىنژاد: جناب آقاى كروبى شما صحبت كرديد كه.

كروبى: شما درست مىگيد من عذرخواهى مىكنم.

احمدىنژاد:

اجازه بدهيد يك مورد ديگه رو هم بگم. اجازه بدهيد قبلش اين رو بگم، آقاى كروبى جنابعالى در سال65 رييس حج بوديد، اونجا سخنرانى مىكنيد اعلام مىكنيد راه نجات فلسطين بسيج عمومى براى جنگ مسلحانه براى اسراييل است. و جمهورى اسلامى با همه امكانات خود حاضر است در اين مبارزه بهصورت جدى و فعال شركت كند. ايشون اضافه كرد دراين رابطه 300هزار نفر در گردانهاى قدس سازماندهى شدهاند.

ايشان جنگ مسلحانه را تنها راه مقابله خواند و براى نجات فلان بايد بريم و جنگ مسلحانه كنيم. شما چه كاره نظام بودى اينها رو اعلام كردى؟

ضمنا ماجراى آقاى شهرام جزايرى فراموش نشود.

كروبى:

چند تا نكته رو براتون عرض كنم اين بار آقاى جزايرى هم خدمتتون عرض مىكنم اولا سال 65 اصلا لشكر قدسى وجود داشته يا نداشته من نگفتم من هميشه اونجا صحبت كه مىكردم بر اساس سياست امام بوده، صريح مىگفت سياست نه شرقى، نه غربى و براساس مبناى حرف امام و مىگفتم راهپيمايى ما مىخواهيم بكنيم ما جهان اسلام رو مىخواهيم ببريم مقابل اينها دوتا.

حركتهاى مكه اون موقع كه از امام بود خط مىداد اين وضع بوجود آمد سال65متاسفانه سالى براى ما پيش آمد كه يك هواپيما از ما گير افتاد و معلوم شد يك مشت مواد منفجره تويش بوده نگهش داشتند بنده هم هيچ خبر نداشتم با قاطعيت ايستادم همه مسئولان زمان هم هستن و آنچنان ايستادم تا همه اونها رو گرفتم آوردم سه تاشون تنها موندن اونجا كه اصلى بودند، اصلا اين مسالهيى كه فرمودن راجع به جنگ مسلحانه.

در رابطه با كارشناسان، جناب آقاى احمدىنژاد يك سؤال رو من جواب ندادم هى مىگه، ده تا سؤال از شما كردم يكىاش رو جواب ندادي

ما اگر نهسنجيده حرف زديم دشمن تراشى مىكنيم من هميشه كارى به دولت ندارم از خودت دفاع مىكنم چه اون موقع كه مجلس بودم، چه در محضر رهبرى بودم يك كلمه حرف نمىزدم مىگفتيم ما بايد هستهيى صلح آميزش رو بخواهيم پافشارى هم بكنيم دفاع هم بكنيم اما مذاكرات رو هم قطع نكنيم هميشه گفتم الان هم مىگم، حتى به من گفتن تعليق گفتم نه، حتى گفتم سياست با رهبرى است، سياستگذارى با رهبرى است.

هرچى گفتن در چارچوب همين نظام گفتم…

هولوكاست هم كه شما مىگيد ما مىگيم هولوكاست بالاخره آيا يك قضيهيى شده يا نشده، اين يك، حالا شما از هيتلر دفاع مىكنى، آيا شما فكر مىكنى از وجود مقدس امام زمان يا سلمان فارسى دفاع كردى، وقتى مىگى از هيتلر دفاع مىكنى، بله حرفتون هم صحيح است.

اما بحث آقاى جزايرى، ببينيد جناب آقاى احمدىنژاد، من خدمت شما عرض كنم اين يكى رو چون دو سه بار شما تأكيد كردى من گفتم حتى دوستان من گفتم هرچى اسمى از ما برد كه از نزديكان شما هستن اصلا شما وارد بحث نشيد، شما همون مسايل خود احمدىنژاد رو بگو اما الان چون دو سه بار شما فرموديد.

من يك روحانى هستم يك اجازههايى از امام دارم كه هيچ كس اين اجازهها رو نداره كه الان بعضى هايش هم كتبى اين‌جاست. …

آقاى جزايرى هم باز من عادت ندارم هميشه مىخوام از خودم هزينه كنم اصلا چه فردى، چه افرادى آمدند پيش من آقاى جزايرى رو آوردن دو مرتبه هم آقاى جزايرى پول داد 300ميليون تومن هم بوده 200ميليون تومن نيست اگر يك ميليارد هم بود مىگفتم چون صداقت خودم رو به اين چيزها، به خدا آقاى جزايرى هيچ چيزى هم از من نخواست، نه گفت شما اين‌جا هستيد براى كسى الان هم بايد به من پول بدهند بنده كه پول ندارم پول نفت رو خرج كنم من كه پول تراكم شهردارى ندارم.

احمدىنژاد:

خيلى ممنون. بالاخره ما پاسخ قضيهى آقاى جزايرى رو دريافت نكرديم. اين كه چطور 300ميليون مياد، اين كه شما امام و رهبرى و همه را هزينه مىكنيد براى اين كه از يك آدمى كه در زندان محكوم شد و 150ميليارد تومان تضمين.

كروبى:

اون ديگه،

احمدىنژاد:

اجازه بفرماييد، بالاخره جناب آقاى كروبى، فسادها همين طورى شكل مىگيره. 300تومان به اين آقا مىدهند، 200 تومان به اون آقا مىدهند، 50تومان به اون آقا مىدهند، بعد هر كارى دلشان بخواهد در اين كشور مىكنند. من تعجبم از جنابعالى است كه شما چطور متوجه نشديد اين پول چيه، هر كه به شما پول داد مىگيريد؟ ولو پول حرام، ولو پول خلاف قانون.

اين چه توجيهى هست كه امام به من حكم داده. اون موقعى كه شما گرفتيد شما مسئول كميته امداد نبوديد. مسئول بنياد شهيد هم نبوديد. مسئول حج هم نبوديد. يك روحانى هستيد، خيلى محترم مثل بقيه.

خب من دو تا سؤال ديگه دارم از جنابعالى. بالاخره ميگن شما وقتى بنياد شهيد مسئول بوديد، توى (بنياد شهيد) زندان درست كرده بوديد. افراد رو زندانى مىكرديد، كتك زده مىشدند افراد در آن‌جا. بياييد تشريح كنيد، اين را هم از امام اجازه داشتيد، از رئيس قوه قضاييه اجازه داشتيد، چطور شما زندان درست كرديد افرادى را محبوس مىكرديد در بنياد شهيد؟

يك سؤال ديگه هم دارم. بالاخره من گفتم اموال مون رو اعلام كنيد. من خواهش مىكنم آقاى كروبى اعلام كنند اول انقلاب خانهشان كجا بود، چقدر بوده، الان كجاست، چقدره و اين از كجا اومده.

من اموالم رو اعلام كردم، باز هم اعلام مىكنم… آقاى كروبى هم بفرمايند كه اين خانهشان را چه جورى آمده. ايشون هميشه مسئول بوده. آيا از همان پولهايى كه امام اجازه دادند برداشتند، يا نه امثال آقاى شهرام جزايريها دادند يا نه اگر فعاليت اقتصادى مىكنند بگويند.

ايشون مسئول بودند فعاليت اقتصادى هم كردند.

كروبى

… يكى از نكاتى كه در رابطه با ايشون مطرح هست، الان مدركش هم هست و اين را هفتهى ديگر، هفته انتخابات بگذره، برملا مىكنيم. 700ميليون دلار از پول دولت مىخواسته به يك آقايى بده، رهبرى جلويش را گرفته. اصلاً يكى از اختلافهايش با بانك مركزى همين بوده كه حواله مىداده، دعواشان با هم مىشده، مىرفته اونجا مىگفته نه من نمىدم.

من كه نمىتونم برم فردا گريبانم را مىگيرند. مىگفتند من اجازه دارم، مىگفتند خب اجازه رهبرى رو بده.

كه همان رو سنجاق كنيم. تا به يك 700دلارش براى اين كه كشورمون مشكل نشه 700ميليون دلار به يكى از رؤساى جمهورى مىخواسته بده، رهبرى هم فرموده نديد. حالا براى 300هزار كه مردم 300هزار از خودش داده به من، اينها را خدمتتان عرض مىكنم كه بدانيد چه پولهايى شده.

ايادى ايشون، نزديكان ايشون امروز زندانند. زندان نيستند؟ قضاياى آقاى على آبادى و اطرافيانش و اينها چيه و داستان كياآبادى.

شما ما را مجبور كرديد اين حرفها را بزنيم. چون ما مىخواهيم از نزديكان شما الان اين افراد زندانند.

بعضيهاشون را اصلاً با زور آزاد كردند. به هر جهت، حالا كه وقت من تمام شد، شما بفرماييد اين مقايسه رو كه شما داديد، شما ميگيد درست نيست خب ما چه كار كنيم.

هر چه ما بگيم شما حرف خودت را مىزنى، ميگى يك پا، من چه كار دارم. اما شما درآمد نفت را انصافاً ، باز اينها ميگند، ميگند كل درآمد دولت سازندگى و دولت توسعهى سياسى اندازه سه سال و نيم شما بوده، مىگن يكى است، اين همه، بالاخره نفت صد دلارى فكرش رو مىكرديم، نفت 80دلار اينها كجاست، چيه؟

اين پيشرفتهايى كه شما آخر مىگوييد همين طور، آقاى احمدىنژاد به خدا من هم خرمآباد بودم، همه طرحهايت مانده.

احمدىنژاد:

باز ما قانع نشديم، بالاخره آقاى شهرام جزايرى چه جورى بود، مسأله مسكن شما، چه چورى يك مرتبه يك مسكن 100مترى تبديل شد به چند صد مترى آن هم در بهترين نقطهى تهران؟خب بالاخره من پرسيدم.

كروبى:

حالا اجازه بديد توضيح بدم.

احمدىنژاد:

جناب آقاى كروبى، بالاخره مرحوم امام.

كروبى:

اول بايد بريم يك كارى كنيم حرفى كه مىزنيم راست است يا نه، والا من ميگم پرونده اردبيل، شما ميگيد نيست.

مجرى: تنظيم وقت به هم مىخورد. اگر اجازه بفرماييد

كروبى: اول بايد بعد از هفتهى آينده انشاءالله كه انتخابات تموم شد.

احمدىنژاد: جناب آقاى كروبى، ببينيد من از شما مىخواهم اگر بنده خواستم هفتصد ميليون دلار به كسى بدم، بانك مركزى گفته، اجازه رهبرى بياد ممنوعه، فردا بزنيد توى روزنامه تون.

چرا هفتهى ديگه. اين چه حرفيست. شما به همسر من كه هيچ نقشى نداشته تهمت زديد توى روزنامهى شما.

كروبى: در مقابل يك فرد شريف و نجيبى زنش را در ميارى و عكسش را اينجورى مىكنى (اداى احمدىنژاد در مناظره با موسوى را درمى آورد)، انتظار دارى همه چى به همه بگى هيچ كس هيچى به تو نگه؟

احمدىنژاد:

بسيار خوب، من حالا وقت خودم را مىخواهم خودم استفاده بكنم. پس منزل رو توضيح ندادند ايشون.

شهرام جزايرى رو توضيح ندادند. زندان رو توضيح ندادند و اعلام هم نكردند آيا حاضرند اموال اطرافيانشان را اعلام كنند الان كه همه در جريان باشند، رئيس ستادشون، دوستانشون و همه اينهايى كه در ستادشون كار مىكنند.

و اين كه 20ميليارد تومان فقط خواستند بدهند به مخابرات در انتخابات براى اس. ام. اس. 20ميليارد تومان ستاد ايشون رفته مخابرات، مخابرات گفته ما اس. ام. اس عمومى نداريم.

20ميليارد تومن، برآورده ها بيش از 100ميليارد تومان تبليغات جناب آقاى كروبى ست. اينها بگند از كجا آوردند، چه جورى آوردند، اينها را به مردم توضيح بدند.

چون الان وقتتان تمامه ديگه. شما بايد به مردم توضيح بديد كه چه كرديد.

… اين واژه كارشناسى رو انداختند وسط هى باهاش بازى مىكنند. اما شما در فيلمتون امشب دوباره به دانشجويان ستارهدار اشاره كرديد.

من آمارش را دارم، اين در دوره آقاى معين كه متأسفانه اطلاعيه هم داده، اين آمار را سال به سال از سال 78 چند نفر ستارهدار بودند، سال 82 بيشترين هست 2584، آخرين سال در اين دولت 85، 224نفر كه ما لغوش كرديم تمام.

لغو كرديم. بعد شما چهار تا آدم مياريد ميگند ما ستاره داريم. ستاره را توى وقتى ليست را منتشر مىكنند كنارش مىنويسند، ستاره رو به پيشانى كسى نمىزند.

كروبى: يك سرى نكاتى مانده انشاءالله در آينده».


روزنامه جمهورى:

آيا چيزى جز پوستهيى رنگ و رو رفته از نظام جمهورى اسلامى باقى مى‌ماند؟

روزنامه حكومتى جمهورى در سرمقاله امروز خود نوشت: «از فضاى تبليغات انتخاباتى، آهنگ تكرار فجايعى كه نهضت مشروطيت را به مسلخ برد و آن را از مسير منحرف كرد، به گوش مىرسد. آن‌چه اين روزها در تبليغات انتخاباتى مطرح مىگردد، انكار كارآمدى نظام جمهورى اسلامى و سربرآوردن عدهيى غارتگر و خائن به كشور و ملت و دين از چرخه اين نظام است».

اين منبع حكومتى درباره مناظره احمدىنژاد و موسوى افزود: «امروز با تبليغات مسمومى كه عليه روحانيت ياران امام و مديران ارشد نظام جمهورى اسلامى در حال انجام است، صداى پاى خطر به گوش مىرسد. جلوى اين خطر را قبل از آن‌كه كار از كار گذشته باشد، بايد گرفت. چرا بزرگان در برابر تهاجم شديدى كه اين روزها به اركان نظام صورت مىگيرد، ساكتند؟ چرا علما و مراجع تقليد در برابر هجمه شديدى كه عليه روحانيت در جريان است، به وظيفه شرعى خود عمل نمىكنند؟ مردم اين روزها مىپرسند چرا متهمان در بالاترين مناصب شرعى و قانونى در نظام جمهورى اسلامى حضور دارند، چرا با اتهام‌زنندگان برخورد نمىشود؟ مسئولان عالى قضايى كشور چرا به وظايف خود عمل نمىكنند، چرا چشم اين فتنه را كور نمىكنند؟»

روزنامه حكومتى جمهورى با وحشت‌زدگى افزود: «آيا در برابر شادى دشمنان نظام كه اين روزها مىگويند آن‌چه در 30سال گذشته درباره نظام جمهورى اسلامى و سران آن مىگفتيم به اثبات رسيده است، بايد ساكت بمانيم و شاهد باشيم كه از رسانه ملى همين نظام، آن‌چه دشمنان در 30سال گذشته گفتهاند، تأييد شود! با ادامه اين وضعيت آيا چيزى جز پوستهيى رنگ و رو رفته از نظام جمهورى اسلامى باقى مى‌ماند؟“.


ناطق نورى احمدىنژاد را به پيگرد قضايى تهديد كرد


ناطق نورى نيز با صدور اطلاعيهيى پاسدار احمدىنژاد را به پيگرد قضايى تهديد كرد.

خبرگزارى حكومتى ايلنا گزارش داد: «دفتر ناطق نورى در اطلاعيهيى اعلام كرد در جريان مناظره انتخاباتى موسوى و احمدىنژاد در سيماى جمهورى اسلامى ايران، اتهاماتى بدون استناد به جناب ناطق نورى و فرزند ايشان از سوى رئيسجمهور وارد شد. اين اتهامات از سوى نامبرده بهطور مجمل در گفتگوى خبرى نيز مورد تاکيد مجدد قرار گرفت. اين در حالى است که مطابق اصل 121 قانون اساسى، رئيسجمهور سوگند ياد مى‌کند که از حرمت اشخاص حفاظت نمايد. اين اقدام، آشکارا نقض سوگند يادشده به قرآن کريم در حضور نمايندگان مجلس از سوى رئيسجمهور است. در صورت صلاحديد در موقع مقتضى نسبت به اقدام قضايى عليه شخص مفترى مبادرت خواهند ورزيد».


رفسنجانى بار ديگر تهديد كرد كه احمدىنژاد را تحت پيگرد قضايى قرار مىدهد


دفتر رفسنجانى روز گذشته با صدور بيانيه‌يى اعلام كرد: هدف از اتهامات مطرح‌شده عليه هاشمى رفسنجانى و خانواده وى در مناظره دو کانديدا، توطئه ايجاد بلوا و آشوب و درگيرى و امنيتى کردن فضاى انتخابات است.

خبرگزارى حكومتى مهر به‌نقل از اين بيانيه نوشت: «در جريان مناظره آقايان مهندس موسوى و احمدىنژاد مطالب خلاف واقع و سراسر کذب عليه رئيس مجلس خبرگان رهبرى و خانواده وى مطرح شد، در اين مدت مراجعات گسترده‌يى به دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد و طى آن بسيارى از علاقمندان خواستار تجمع و تحصن در حمايت از رفسنجانى بودند… با توجه به نقض صريح قانون اساسى و زيرپاگذاشتن سوگند رئيسجمهورى اسلامى در برنامه مناظره 13خرداد در سيماى جمهورى اسلامى بهطور قطع و يقين موارد اتهامى از طريق مراجع قانونى و ذيصلاح مورد پيگرد قرار خواهد گرفت


رفسنجانى تهديد كرد كه از مراجع قانونى اقدام مى‌كند

ارگان آخوند حسن روحانى در مطلبى با عنوان ”هاشمى به احمدى‌نژاد چه گفت؟“ نوشت:

«پس از مناظره چهارشنبه‌‌شب موسوى و احمدى‌نژاد، که در آن، رئيس دولت نهم، ضمن نام‌بردن از چندين شخصيت برجسته نظام نظير هاشمى رفسنجانى، خاتمى و ناطق نورى، اتهام‌هايى را متوجه آنان کرد، روز پنجشنبه و در حاشيه مراسم بيستمين سالگرد درگذشت امام، هاشمى رفسنجانى نکاتى را به محمود احمدى‌نژاد يادآور شد.

يک منبع آگاه گفت، هاشمى رفسنجانى، پس از پايان اين مراسم، در گفتگويى کوتاه به احمدى‌نژاد گفت: ”سخنان شب گذشته تو را شنيدم. بنابراين در فرصت باقى‌مانده عذرخواهى کن در غير اين صورت، از طريق مراجع قانونى به اعاده‌حيثيت از خود خواهم پرداخت“».