برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جنبش سبز و معماران جرثومه ولایت مطلقه آخوندیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

جنبش سبز و معماران جرثومه ولایت مطلقه آخوندیسم

هموطنان مبارز و آگاه، نسلی که بر بستری از مقاومت و فدای حداکثر نسل انقلاب بهمن، بنیانهای سازماندهی خود را بنا نهاده اید، بر شما پوشیده نیست که نسل انقلاب پیش از شما، در مقابله با هیولای ولایت مطلقه با پرداخت حداکثر قیمت ، صدها هزار شهید تقدیم آزادی کرده است. شما به عنوان ققنوسهای برخاسته از میراث این زنان و مردان فداکار، نباید به راحتی توسط کسانی سانسور و یا از مسیر منحرف شوید که ، هنوز میراثدار و عزادار خمینی هستند. اهداف محوری انقلاب اسلامی بهمن که همانا آزادی و حاکمیت مردم بود، به وسیله خمینی و شرکای ساواکی – شاهنشاهی اش، به حکومت فاشیستی ولایت مطلقه تبدیل شد. و وفادران به ارزشهای آن انقلاب بزرگ، با مقاومت به هر قیمت، این دزدی و راهزنی را برنتافتند. نسلی که معلم شهیدشان دکتر شریعتی بود. همان معلمی که قبل از فاجعه آخوندیسم با آنها مصاف ایدئولوژیک کرده و تز اسلام منهای آخوند را تئوریزه کرده بود. امروز موسوی و کروبی با قرار گرفتن در رهبری جنبش سبز، نمیتوانند، این حرکت را باردیگر به دالان ولایت هدایت کرده، و اتهامات دستگاه های سرکوب و سانسور ولایت مطلقه بر علیه نسل سترگ انقلاب را به زبان دیپلماتیک تکرار کنند. جنبش سبز چنانچه نتواند خود را از ویروسهای تز ولایت مطلقه خمینی پاک کرده، و با آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی بهمن، تجدید عهد کند، به زودی و با ذلت مضاعف تسلیم ولایت خواهد شد. این جنبش با شهدائی چون عزت ابراهیم نژادها و ندا و مختاری و غیره، و با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه ، نمیتواند باردگر کسانی را به عنوان حامی خود قبول کند، که هنوز چشم امید شان به جرثومه ولایت مطلقه آخوندیسم است. بنابراین نهضت تشیع علوی ضمن هشدار به تمامی عناصری که در داخل این جنبش و یا خارج از آن، درپی احیای دوران به اصطلاح طلائی امامشان هستند، از آنها میخواهد که با خواست استراتژیک این جنبش مردمی همراه شده، و تمامیت این نظام که همانا اصل ولایت مطلقه است را نشانه روند. حمهوریت بر اساس شورا در اسلام، در تضاد کامل با حاکمیت کودتائی از روزنخست بوده است. نسل سرافراز و مقاوم انقلاب، با هدف قرار دادن آزادی و حاکمیت ملی بود، که توانست رژیم کودتائی را تسلیم اراده خویش سازد. و بدون هیچ تردیدی جنبش سبز با درس گرفتن از این نسل تا حذف کامل ولایت مطلقه آخوندیسم، لحظه ای درنگ نخواهد کرد. هرگونه سازماندهی و ایجاد ائتلاف و اتحادی در داخل و خارج که نشان از این هدف نداشته باشد، فاقد مشروعیت است. مردم و به خصوص نسل به پاخاسته جنبش سبز تسلیم این شگردها نخواهند شد. آگاهی سیاسی این نسل به خاطر تکثیر اطلاعات و مقاومت جانانه نسل انقلاب، به میزانی رشد کرده که نمیتوان باردیگر آنها را به بیراهه ولایت کشاند. موسوی و کروبی اگر توان سازماندهی و هدایت این جنبش را نداشته باشند، جنبش از میان خود و نسل پیش روی خود، رهبریش را برخواهد گزید. همانطور که در مقابله های خیابانی اش قادر به این کار است. شعار استراتژیک این نسل، مبارک بن علی نوبت توست سید علی، باید موقعیت این جنبش را به موسوی و کروبی تفهیم کرده باشد. کسانیکه به نام اپوزیسیون در بیرون و یا به عنوان بازوی مسلح خمینی در درون، برای بقای سلطه او خدمات هنگفتی را عرضه کرده اند، امروز به عنوان اولین کار باید از این خیانت خویش در پیشگاه مردم و خدای آنان عذر خواهی کنند. آن کسانیکه با حمایت از خط” ضد امپریالیستی” خمینی پاسداران او را مسلح میکردند، و کسانیکه برای حذف فیزیکی یک سازمان سیاسی پیشکسوت در مبارزه، با جعل نامش کمیته و سپاه را سازمان میدادند، امروز باید از مردم ایران عذرخواهی کرده و نسبت به کارنامه خود شرمگین باشند. ما در تمامی تحلیلهای خود بر این امر ایدئولوژیک در تاریخ سیاسی اسلام تأکید کرده ایم که در هر لحظه ای و در هر فازی از جنایت و خیانت میتوان حر شد. و همچنین با اقتدا به پیشکسوتانی در تاریخ سیاسی اسلام چون توابین و ملامتیه ، این نیروها میتوانند به صف مردم و نیروهای مردمی برگردند، و نه اینکه با امکانات دولتی ائتلاف و اتحادی در میان خودیها را سازمان دهند، که ضمن حمایت از اصل ولایت، رقیبی مثل احمدی نژاد را کنار زنند. ما با نفی اعدام سیاسی حتی خامنه ای و همقطاران، خواستار بازگشائی و گزارش پرونده همه افراد و نیروهای سیاسی هستیم که در این مرحله از تاریخ دارای مسئولیت و یا در اپوزیسیون بوده اند. تاریخ سیاسی ایران برای تمیز دوست از دشمن و عدم تکرار اشتباهات نسلهای گذشته توسط نسلهای آینده باید، از طریق یک بازبینی ملی – بین المللی پرونده همه حاکمیت ها و نیروهای سیاسی اپوزیسیون برای همیشه بیمه شود. کسانی که تحت نام اپوزیسیون با استفاده از حقوق پناهندگی، بوسیله باندهائی از رژیم تغذیه شده و اینک به جای مقابله با رژیم و توطئه هایش بر علیه نیروهای سیاسی دیگر طرح و برنامه میریزند، از سرنگونی رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم در هراسند. آنها خود سالیان با ولایت مطلقه همراه و همگام بوده، و اینک در هراس از سرنگونی این رژیم و افشای زد و بندهایش،بر علیه نیروهای دیگر توطئه میکنند،تا با افزودن بر عمر ننگین مافیای ولایت، قرعه فال به نام خودشان بیفتد. ما از روز آغازین این جنبش ضمن همراهی با آن، رهبران و نیروهای فعال آن را از خطر نفوذ عناصر ولایت مطلقه در خارج و داخل هشدار داده و همچنان بر این هشیاری تأکید داریم. جنبش سبز در زمین و زمانه ای با مستبدین حاکم می رزمد که دیکتاتورها به دنبال هم توسط مردم سقوط کرده و فرار را بر قرار ترجیح میدهند. کروبی و موسوی یا باید به الزامات این جنبش یعنی بر زمین خوردن ولایت مطلقه خود را آماده کنند و یا اینکه حنبش مردم از آنان خواهد گذشت. بر مردم ایران و به خصوص جنبش دانشجوئی اثبات شده است که عنصر ولایت مطلقه خیمه حاکمیت آخوندیسم است، و به این مافیای حوزه نمیتوان مهار زد، جز اینکه او را از قدرت سیاسی خلع کرد.رفراندوم با حضور ناظرین بین المللی برای تعیین تکلیف نهائی با این ولایت و حامیانش، دموکراتیک ترین شیوه کذر ایران از بحران آخوندیسم است. سبز در حرکت و سازماندهی خود باید به دنبال اتحاد با نسل انقلاب بهمن باشد که با پرداخت حداکثر بها، تسلیم مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم نشده است. دوستان وفادار حنبش سبز در نبرد نهائی با آخوندیسم ، در این سو قرار دارد. کسانی که در میان اپوزیسیون نفوذ کرده و یا با وعده و وعید ها و اخطارهای تروریستی مافیای ولایت، به درگاه او توبه کرده ، و خواستار عفو شدند، امروز نمیتوانند ادای اپوزیسیون ضد ولایت در آورده و با نفوذ در جنبش سبز او را به تسلیم و سازش با ولایت مطلقه سوق دهند.به همین خاطر ائتلافها و اتحاد ها باید برای ارتقای این جنبش و با نیروهائی باشد که در کارزار با ولایت مطلقه آخوندیسم ایدئولوژیکمان با پرداخت حداکثر بها بر عهد خود با مردم و خدای مردم ثابت قدم ایستاده اند. زمین و زمینه سیاسی ایران فردا باید برای حضور و فعالیت تمامی صاحبان مرامها آماده شود و این مهم جز از طریق یک ائتلاف و اتحاد بین نیروهای وفادار به اصل حق حاکمیت مردم، بدست نمیاید. ساندیس خورهای مافیای ولایت سقیانی ضد جمهوری و ضد اسلامی در هر دو جبهه باید پاکسازی شده و مردم ایران نسبت به توطئه های آنان آگاه و آماده باشند.

سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم سلام بر شهدای راه آزادی از نسل انقلاب تا نسل سبز

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی ….اسفند ماه 1389 برابر با فوریه 2011