مصاحبه ی رادیوی در رادیو سپهر در رابطه با ویژگی های اپوزسیون استبداد

در این گفتگو می پردازیم به مشخصات اپوزیسیون استبداد و ویژگی های آن

برای دانلود اینجا را کلید کنید