شعر خوانی شاهکار بیداد

گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است
اما چه سود حاصل گلهای پرپر است