اعترافات فرخ نگهدار در همراهی با رژیم در صدای آمریکا

 

مصاحبه فرخ نگهدار و اعتراف او به همکاری با رژیم خمینی