پانزدهمین سالگرد تأسیس نهضت تشیع علوی/ گفتار از امیر قیاملو